פתיחת עסק

פתיחת עסק והודעה על תחילת התעסקות

בהתאם להוראות החוק יש להודיע על התחלת התעסקות או על שינויה, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי.

סעיף 134 לפקודת מס הכנסה: "אדם שבשנת מס פלונית פתח עסק או החל לעסוק במשלח-יד, או החל לנהל את עסקו או משלח-ידו במקום נוסף או במקום אחר, או ששינה את סוג עסקו או משלח-ידו, יודיע על כך בכתב לפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצא העסק או מתנהל משלח-היד, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי כאמור".
מומלץ להתייעץ בטרם החלטה על אופן התאגדות.
בהתאגדות כחברה, נדרש לרשום חברה אצל רשם החברות בהתאם להוראות חוק החברות, בחלק מהטפסים יש לאמת חתימה בפני עורך/ת דין. מומלץ ליווי משפטי בהליך .
בפתיחת תיק אצל מייצג המקושר למחשבי רשות המסים (רואה חשבון או יועץ מס) הרישום מבוצע באופן מקוון (online) והאישור מגיע בדואר אלקטרוני לעוסק ולמייצג תוך זמן סביר. רשות המסים מתעדת לעבור לעולם ללא נייר.
בפתיחת תיק בתחנת מע"מ מתקבל האישור מיד.
הוראות חוק מע"מ מס התשומות שלפני הרישום לא יהא ניתן לניכוי
40. מס התשומות הכלול בחשבוניות מס בהצהרות ייבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפני שנרשם על פי סעיף 52, לא יהא ניתן לניכוי.

ניתן לבדוק פרטי עוסק מורשה ביישום רשום המסים ובו פרטי העוסק כינוי העסק תחנת המעמ אליה שייך העסק

טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במע"מ
יחיד / שותפות:

 • תעודת זהות ליחיד.
 • אישור השותפים בשותפות לא רשומה בחלק ג'.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • חותמת נושאת שם עסק.
 • טופס 821.
 • 2279a בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •  אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 • הסכם שכירות חתום ומבוייל. לחלופין אם עבודה בבית – הכתובת בת.ז.
תאגיד :
 • תעודת התאגדות ברשם חברות/ שותפויות / עמותות / אגודות
 •  תקנון חתום ע"י החברה וע"י רשם החברות (חתימה + חותמת) / רשם העמותות. 
 •  טופס על רישום דירקטורים/ מנהלים ברשם החברות.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • פרוטוקול מינוי מנהלים/דירקטורים. בעמותה – מינוי חברים. 
 • חותמת החברה / העמותה.
 • טופס 821א+ב משולב (חתום ע"י מורשי החתימה לכל דבר ועניין).
 • טופס 2279 / א בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •   אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 •  הסכם שכירות חתום ומבוייל.
  צילום ת.ז. של בעלי החברה

טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק ניכויים:

 • 4436  בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה או  הצהרה על מקורות ההכנסה ליחיד

 טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במס הכנסה:

 •  תעודת התאגדות ברשם החברות / השותפויות / העמותות / ת.ז. ליחיד. 
 • טופס4436 – בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה או  הצהרה על מקורות ההכנסה ליחיד
 • בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 • לצרף תעודת פתיחת תיק במע"מ
יוזכר כי בפקודת מס הכנסה סמכות להטלת קנס על נישום שלא הודיע על התחלת התעסקות או שינויה בהתאם לסעיף 134, ובשל כך לא נדרש לשלם מקדמות כאמור בסעיף 181, או שבשל כך לא הוגדל סכום מקדמותיו כאמור בסעיף 180, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית בשל התקופה הקובעת, על מלוא סכום המקדמות שהיה חייב בהן או על הסכום שבו רשאי היה פקיד השומה להגדיל את מקדמותיו, לפי הענין; לענין זה, "התקופה הקובעת" – התקופה המתחילה במחצית התקופה שבין פתיחת העסק או שינויו ועד לסוף שנת המס או תקופת נישום שלא הודיע על התחלת התעסקות או שינויה בהתאם לסעיף 134, ובשל כך לא נדרש לשלם מקדמות כאמור בסעיף 181, או שבשל כך לא הוגדל סכום מקדמותיו כאמור בסעיף 180, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית בשל התקופה הקובעת, על מלוא סכום המקדמות שהיה חייב בהן או על הסכום שבו רשאי היה פקיד השומה להגדיל את מקדמותיו, לפי הענין; לענין זה, "התקופה הקובעת" – התקופה המתחילה במחצית התקופה שבין פתיחת העסק או שינויו ועד לסוף שנת המס או תקופת

להתקשרות עם משרדי השומה

להלן הוראות החוק

 1. פקודת מס הכנסה
 2. חוק מס ערך מוסף
 3. חוק מיסוי מקרקעין
 4. חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), תשמ"ה-1985
 5. חוק לעידוד השקעות הון
 6. חוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1968
 7. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980
 8. חוק הביטוח הלאומי

מדריך רשות המסים לעוסק החדש

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.