מסמכים נלווים לדוח שנתי יחיד

מסמכים נלווים לדוח שנתי יחיד

פרטים

אישורים או מסמכים נלווים 

טופס

הטבות במס בשל תשלומים
אישור לדוח שנתי לגבי ביטוח לאומי שלא מהכנסת עבודה / ביטוח חיים / א.כ.ע. / קופת גמל וכיו"ב
אישור שנתי על תשלומים לדוח שנתי
זיכוי בשל תרומה
אישורי מקור על התרומות למוסדות מוכרים. בתנאי שלא ניתנה תמורה בעד התרומה.
קבלות מקוריות
הכנסות משוק ההון
ריכוז ההכנסות וניכוי המס במקור מבנקים ומבתי השקעות בארץ ובחו"ל. העתקי מימושים לבדיקת חלופות.
טופס 867 מכל אחד מהבנקים או בתי ההשקעות מהם מתקבלות הכנסות משוק ההון, לרבות ריבית מפקדונות .
מימוש נכסים
הסכם המכירה, דיווח על רווח הון / שיחלוף. נדרש דיווח ותשלום מקדמה תוך 30 ימים מהמכירה.
 
בעלי שליטה / בעלי מניות בחברות
תקבולים במהלך השנה, שכר, דיבידנד, ריבית ה"ה וכיו"ב.
טופס 1214 , 1214ב מכל חברה בארץ, טופס 150לגבי חברות מוחזקות בחו"ל.
הכנסה מעסק / משלח יד / עסקה וכו'
ריכוז ההכנסות והמס שנוכה במקור, דיווחים לרשויות, מקדמות ששולמו, מאזן בוחן, העתק ספירת מלאי, מד ק"מ בסוף שנה לכל הרכבים, הוצאות בייצור הכנסה.
אישורים על ניכוי מס במקור, טופס י"א (טופס פחת), טופס 856 (ריכוז שנתי על תשלומים ועל ניכוי במקור מספקים).
חקלאות
יתרה בתחילת השנה ובסופה, שינויים השנה, ספקים ומשווקים. פרטים במסגרת חוק הסדרים.
הכנסות מביטוח לאומי
קצבאות, דמי לידה, דמי אבטלה, תגמולי מילואים וכיו"ב.
אישור על ההכנסות לדוח שנתי
הכנסה ממשכורת
ריכוז ההכנסות מהמעביד וניכוי המס במקור.
טופס 106(אישור שנתי על ההכנסות והמס שנוכה במקור ממשכורת) מכל מעביד.
מימוש אופציות
מס שנוכה במקור, פרטים על מימושים, הסכם הענקה, הסדר מס.
 העתקים ממימושים ומהסכם ההענקה
פיצויי פרישה
הודעת מעביד על תשלום פיצויי פרישה, פריסת פיצויים, הסכם פרישה
דמי שכירות / דמי מפתח
דיווחים לרשויות, ריכוז תקבולי שכר דירה לעסקים ולמגורים והמס שנוכה במקור, ריכוז התשלומים הקשורים.
טופס 856.
תשלומים מקופת גמל
פדיון תכניות חסכון, פדיון קופות גמל: אישור על סכום ההכנסה וכן המס שנוכה במקור (משיכה שלא כדין – 35%)
הכנסות אחרות
  מסמכים מבססים להכנסות.
הוצאות אחרות
 כל הוצאה בייצור הכנסה אשר אינה במהלך העסקים הרגיל.
שינוי במצב משפחתי
פרטים על שינויים במצב המשפחתי, כתובת מגורים, מס' ילדים וכד'.
 צילום ת.ז.
נקיטת עמדות חייבות בדיווח
תכנון מס חייב בדיווח
דיווח על חוות דעת 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.