טפסים

בהתאם להודעה של מנהל רשות המסים, מספרי הטפסים להגשת הדוחות:

 1. טופס 1301 – דוח שנתי ליחיד לשנת 2017,  2016 , 2015 ,2014, 2013 ,2012, 2011,  2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 2. טופס 0135 – דוח שנתי ליחיד המבקש החזר מס (ללא הכנסות מניירות ערך)
 3. טופס 1214 – דוח שנתי לחבר בני אדם לשנת2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,  20092008, 2007, 2006, 2005
 4. טופס 6111 – נספח לדוח השנתי לשנת 2012, 2011,  20102009,  2008200720062005
 5. טופס 1323
 6. טופס 1219 – הצהרת הון
 7. טופס 1220 – לחקלאי
 8. טופס 1392 א
 9. טופס 1392 ב
 10. טופס 1392 ג
 11. טופס 1392 ד
 12. נספחים לדוח תיאום אינפלציוני 3,4,5,6 ו 7 ורשימות 1,2,3 ו-4 לנספח 7
 13. טופס 1320
 14. טופס 1321
 15. טופס 1324
 16. הודעה על רווח הון
 17. טופס 1322
 18. טופס 1325
 19. טופס 1326
 20. טופס 1326א
 21. טופס 1304
 22. טופס 1504
 23. טופס 118
 24. טופס 119
 25. טופס 134
 26. טופס 158
 27. טופס 1213
 28. טופס 1385
 29. 2279a ייצוג
 30. טופס 2585א בקשה לחברה משפחתית
 31. טופס 4431
 32. טופס 4435
 33. טופס 4440
 34. טופס 805 – הצהרת בעל/ת המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת שעה לעניין סעיף 125ב
 35. טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ
 36. טופס 1327
 37. טופס 151ח
 38. טופס 141
 39. טופס 142
 40. טופס 143
 41. טופס 144
 42. טופס 147
 43. טופס 148
 44. טופס 149

טופס 116א

טופס 127

טופס 913 בקשה להחלטת מיסוי במסלול ירוק לקבל מעמד של "עולה חדש" ו/או "תושב חוזר וותיק"

טופס הצהרה על נכסים והתחייבויות ליום 31 בדצמבר

להלן טפסים להגשת בקשות להחלטות מיסוי ב"מסלול ירוק"

טופס 911 – תמחור מחדש של אופציות לעובדים

טופס 912 – מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise)

טופס 973 – הודעה שנתית למפעל טכנולוגי לשנת המס ________

להלן טפסים שיש להגיש לרשם החברות בהתאם להוראות חוק החברות:

טופס 5 – דין וחשבון שנתי

טופס מס הכנסה מס' 1345- טופס דיווח על חוות דעת

1345    דיווח על חוות דעת לפי חוק מס קניה

טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים

טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת

טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20

טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי

טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

 טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017

 טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961

 טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017

 טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

 טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים

טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד

טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

טופס 982 – העברת מלוא זכויות בעלות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה זרה תושבת מדינה עימה יש לישראל אמנת מס, בתנאי שהקמת החברה המועברת היא בשנת 2018 ואילך, שימור על זכויות המיסוי של ישראל וכו׳.