הצהרת הון

הכנסה = צריכה +/- גידול בעושר. צריכה היא חיובית בדרך כלל ואף אפסית אך לעולם לא שלילית.

הצהרת הון הינו מכשיר בידי הרשות המאפשר גילוי גידול / קיטון בלתי מוסבר בהון ולבקש לערוך שומה על פי מיטב השפיטה ובה יקבע גילום של הגידול נטו כך שלאחר תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי יוותר בידי הנישום אותו גידול בהון.

להצהרת הון יש לצרף את המסמכים הבאים:
עסקים
1. השקעות בעסקים בהם לא נערך מאזן בארץ ובחו"ל (דוגמת: נכסים מושכרים, פעילות כעוסק מורשה):
רשימה הכוללת – פירוט הנכסים וההתחייבויות המתייחסים, בציון תאריכי רכישה וערכים כספיים.
מסמכים מבססים – מסמכי בעלות, טופס רכוש קבוע, פרוטוקולי קופות, אישורי יתרה מבנקים ואישורים מצד ג' בהתאם למהות העסקים והפריטים המתייחסים ליום 31 בדצמבר 2017.
2.  השקעות בעסקים בהם נערך מאזן, לרבות שותפויות ועסקאות משותפות
     רשימה הכוללת – שם העסק ומענו, תאריך יסוד העסק, תאריך המאזן, יתרות עם העסק או השותפות דוגמת: הון, חשבונות עו"ש, הלוואות. מסמכים מבססים – מאזנים, אישורי יתרות מהשותפויות, העתקי תחשיבי ריבית והפרשי הצמדה ככל שהיו במהלך השנים שבין ההצהרות.
3.  השקעות בתאגידים
     רשימה הכוללת – שם התאגיד ומענו, מספר תיק התאגיד, תאריך המאזן, שיעור האחזקה באחוזים, ערך נקוב של מניות מוחזקות, הסכום שהושקע, יתרות חשבונות עם התאגיד, דוגמת: חשבונות עו"ש, הלוואות, שטרי הון.
רכוש והתחייבויות פרטיים
1.  מקרקעין
לרבות מקרקעין בבעלות, בחכירה, דמי מפתח, רכוש חקלאי, בניה בבצוע, פרדסים וכל רכוש אחר, לרבות שיפורים ושיפוצים.
     רשימה שתכלול – תאור הנכס, השימוש בנכס, המען, גוש וחלקה, תאריך הרכישה, סכומי העלות בערכים היסטוריים וכן לצרף מסמכים מבססים.
2. חייבים (במידה והיו)
     לגבי כל חייב יש לפרט – שם החייב וכתובתו, תאריך בו נוצר החוב, תאריך פירעון, פרטי ההצמדה והריבית, היתרה ליום 31 בדצמבר 2017, בערכים שוטפים.
3. מזומנים וחשבונות בנקים
            יש לקבל אישורי יתרה מהבנקים ליום 31 בדצמבר 2017 לגבי כל סוגי החשבונות. פירוט מזומנים, המחאות וכו' ליום 31 בדצמבר 2017.
            אנא העבר אישורי יתרה  גם לחשבונות המתנהלים על שמך ועל שם אחרים יחד.
4. השקעות שונות
יש לפרט בין היתר בהצהרת ההון את המרכיב של ההפקדות בערכים היסטוריים, ולקבל אישור יתרות מהנוגעים בדבר (חברות בטוח, קופות גמל וכו') כדלקמן: תוכניות חסכון, ביטוחי חיים, קופות גמל, ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה., קרנות השתלמות, השקעות אחרות.
5. כלי רכב, שיט, טיס וכלי תחבורה אחרים
להכין רשימה מפרטת (יש לכלול בה כל סוגי כלי תחבורה). הפירוט יכלול: סוג כלי הרכב, שנת ייצור, תוצרת, דגם, מספר רישוי, תאריך רכישה, סכום העלות ההיסטורית. מומלץ לצרף רישיון רכב ו/או הסכם רכישה.
6. תכולת הבית
דרושה הערכה של העלות ההיסטורית וכן העתק מפוליסת ביטוח התכולה.
7. התחייבויות וזכאים
יש לפרט את כל ההתחייבויות לסוגיהן תוך פירוט – שם הזכאי וכתובתו, תאריך היווצרות החוב, תאריך הפירעון, פרטי ההצמדה והריבית, סכום היתרה לתאריך הדוח, לקבל אישורי יתרה ליום 31 בדצמבר 2017.
8. השקעות בניירות ערך סחירים
יש לפרט – שם המוסד הכספי בו הם מוחזקים, מספר החשבון, שם בעל החשבון, תאור ניירות הערך, ערך נקוב, מחיר השוק, לקבל אישורי יתרה מפורטים למכשירים פיננסיים וניירות ערך ברשותכם נכון ליום 31 בדצמבר 2017.
9. השקעות במטבע חוץ
יש לפרט – מקום אחזקת המטבע, מספר חשבון, שם בעל החשבון, סוג מטבע, שער חליפין, הסכום במטבע חוץ, הסכום בשקלים,    לקבל אישורי יתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2017.
10.כספות
     לציין שם הבנק מספר הכספת ותיאור הפריטים בה.
11.יפוי כח
האם יש ייפוי כח, אפוטרופסות, נאמנויות, נציגויות או זכויות חתימה לגבי רכוש או התחייבויות של אחרים ?
12.    הצהרת הון קודמת
אם ברשותך עותק, מהצהרה אשר לא הוגשה על ידנו, אנא המצא לנו העתק.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.