עידוד השקעה באנרגיות מתחדשות

חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), תשע"ז-2016

הגדרות ופרשנות

1.       (א)  בחוק זה –

          "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
          "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
          "חוק משק החשמל" – חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996;
          "טורבינת רוח" – מערכת לייצור חשמל מאנרגיית הרוח, הכוללת בין השאר תורן, להבים, מערכת מניה וממיר חשמלי;
          "טכנולוגיה פוטו-וולטאית" – טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם;
          "מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת" – טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם;
          "מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת" – טורבינת רוח או מיתקן פוטו-וולטאי;
          "מיתקן פוטו-וולטאי" – מערכת לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית;
          "נציגות הבית המשותף" – כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
          "הסכום המרבי" – הסכום הנקוב בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, בהגדרה "עוסק פטור", כשהוא מתואם בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק האמור;
          "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;
          "צרכן ביתי" – יחיד או נציגות הבית המשותף, המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס-זמן;

          "קרוב", לאדם פלוני – בן זוג, וכן צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה אם טרם מלאו להם בשנת המס 21 שנים;
          "רישיון ספק שירות חיוני" ו"רשת חשמל" – כהגדרתם בחוק משק החשמל;
          "תעריף ביתי" – כהגדרתו בסעיף 31א(א) לחוק משק החשמל;
          "תעריף עומס-זמן" – התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד, המחושב לפי עומס הצריכה המערכתית וזמן הצריכה ומיועד לצרכנים שלהם הותקן מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף זה.

          (ב)  לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו הפקודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

הטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

2.       (א)  צרכן ביתי יהיה זכאי להטבות מס לפי סעיף קטן (ב) בשל הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (בחוק זה – הכנסה ממכירת חשמל), שהיתה לו בשנת המס, בהתקיים כל אלה:

(1)   בעל רישיון ספק שירות חיוני רכש את החשמל שהפיק הצרכן הביתי כאמור;
(2)   ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;
(3)   המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד והמחובר כדין לרשת החשמל;
(4)   בעל המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל לא ניכה מיום תחילתו של חוק זה ואילך, כל פחת בשל אותו מיתקן, למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי;
(5)   הצרכן הביתי מסר הודעה לפי סעיף 5.

          (ב)  צרכן ביתי שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א) יהיה זכאי להטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל, עד הסכום המרבי, לפי אחד מאלה, בהתאם לבחירתו כפי שפורטה בהודעה לפי סעיף 5:
(1)   פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 24,000 שקלים חדשים (בחוק זה – התקרה);
(2)   מס בשיעור של 10% על ההכנסה ממכירת חשמל, עד הסכום המרבי.
          (ג)   לעניין סכומי ההכנסה ממכירת חשמל הנקובים בסעיף קטן (ב) יובאו בחשבון –
(1)   סך הכנסותיו של הצרכן הביתי ממכירת חשמל מכלל המיתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שברשותו;
(2)   גם הכנסה ממכירת חשמל שהופקה באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת בידי קרובו של הצרכן הביתי, אלא אם כן פקיד השומה שוכנע שההתקשרות בין הקרוב לבין בעל רישיון ספק חיוני לצורך מכירת החשמל נעשתה בתום לב ולא נועדה להפחתת מס בלתי נאותה.
          (ד)  על צרכן ביתי המקבל הטבת מס לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
(1)   הצרכן הביתי לא יהיה זכאי לנכות מההכנסה ממכירת חשמל הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות פחת או הפחתה אחרת, ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מההכנסה האמורה או מהמס החל עליה; ואולם לעניין חישוב המס על רווח ההון או השבח החל במכירת המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, ייווסף לתמורה או לשווי המכירה, לפי העניין, מלוא הסכום של הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין אילולא סעיף זה, לתקופה שבה ניתנה לצרכן הביתי הטבת מס לפי סעיף זה;
(2)   על אף האמור בפסקה (1), הצרכן הביתי יהיה זכאי לנכות מחלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי חלק יחסי מההוצאות שהוצאו בייצור כלל הכנסתו כאמור, לרבות פחת או הפחתה אחרת, כיחס בין ההכנסה העולה על הסכום המרבי לכלל הכנסתו, ויהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מחלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי או מהמס החל עליה;
(3)   הצרכן הביתי לא יהיה זכאי לקזז הפסד שהיה לו ממיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אלא כנגד הכנסות מאותו מיתקן;
(4)   לא יראו בהכנסה ממכירת חשמל כהכנסה של הצרכן הביתי לעניין חוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(5)   הכנסתו של הצרכן הביתי ממכירת החשמל תיחשב הכנסה בשנת המס שבה נצברה.

הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

3.       (א)  יחיד יהיה זכאי להטבת מס לפי סעיף קטן (ב) בשל הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין שעליהם מותקן מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת לצרכן ביתי (בסעיף זה – הכנסה מהשכרת מקרקעין), בהתקיים כל אלה:

(1)   ההכנסה מהשכרת מקרקעין אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;

(2)   ברשותו מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת על ידי צרכן ביתי באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת;

(3)   הוא מסר הודעה לפי סעיף 5.

          (ב)  יחיד שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א) (בסעיף זה – משכיר) יהיה זכאי להטבת מס בשל הכנסה מהשכרת מקרקעין, לפי אחד מאלה, בהתאם לבחירתו כפי שפורטה בהודעה לפי סעיף 5:

(1)   פטור ממס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 5,000 שקלים חדשים (בחוק זה – תקרת ההשכרה), ואם עלה סכום ההכנסה מהשכרת מקרקעין על תקרת ההשכרה –

(א)   פטור ממס על ההכנסה כאמור ברישה עד תקרת ההשכרה המתואמת; לעניין זה, "תקרת ההשכרה המתואמת" – תקרת ההשכרה לאחר שהופחת ממנה הסכום העודף שבו עלתה ההכנסה מהשכרת מקרקעין על תקרת ההשכרה;

(ב)   מס בשיעור של 31% על ההפרש; לעניין זה, "ההפרש" – ההפרש שבין סכום ההכנסה מהשכרת המקרקעין לבין סכום תקרת ההשכרה המתואמת;

(2)   מס בשיעור של 10% על ההכנסה מהשכרת מקרקעין.

          (ג)   לעניין סכום ההכנסה מהשכרת מקרקעין הנקוב בסעיף קטן (ב) תובא בחשבון גם הכנסה מהשכרת מקרקעין בידי קרובו של המשכיר, אלא אם כן פקיד השומה שוכנע שההתקשרות בין הקרוב לבין הצרכן הביתי לצורך השכרת המקרקעין נעשתה בתום לב ולא נועדה להפחתת מס בלתי נאותה.

          (ד)  על משכיר המקבל הטבת מס לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

(1)   המשכיר לא יהיה זכאי לנכות מההכנסה מהשכרת מקרקעין הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות פחת או הפחתה אחרת, ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מההכנסה האמורה או מהמס החל עליה; ואולם לעניין חישוב המס על רווח ההון או השבח החל במכירת המקרקעין שבהם מותקן המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, לרבות מכירת המיתקן כאמור, ייווסף לתמורה או לשווי המכירה, לפי העניין, מלוא הסכום של הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין אילולא סעיף זה, לתקופה שבה ניתנה למשכיר הטבת מס לפי סעיף זה;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), המשכיר יהיה זכאי לנכות מחלק ההכנסה העולה על תקרת ההשכרה המתואמת, חלק יחסי מההוצאות שהוצאו בייצור כלל הכנסתו כאמור, לרבות פחת או הפחתה אחרת, כיחס בין ההכנסה העולה על תקרת ההשכרה המתואמת לכלל הכנסתו, ויהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מחלק ההכנסה העולה על תקרת ההשכרה המתואמת או מהמס החל עליה.

מגבלה על ניכוי פחת בשל השכרת מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

4.       מי שהשכיר מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת לצרכן ביתי המקבל הטבת מס לפי סעיף 2 יהיה רשאי לנכות פחת מהכנסתו רק בהתאם להוראות סעיף 2(ד), בשינויים המחויבים.

הודעה על בחירה בקבלת הטבת מס

5.       (א)  צרכן ביתי המבקש לקבל הטבת מס לפי סעיף 2 יודיע על כך לבעל רישיון ספק שירות חיוני או לאדם אחר שקבע שר האוצר; יחיד המבקש לקבל הטבת מס לפי סעיף 3 יודיע על כך לפקיד השומה או לאדם אחר שקבע שר האוצר; מסר צרכן ביתי או יחיד הודעה כאמור, יהיה פטור ממתן הודעה נוספת לפי סעיף זה במהלך כל תקופת מתן ההטבות כאמור בסעיף 9, כל עוד לא שינה את בחירתו.
          (ב)  צרכן ביתי או יחיד רשאי להודיע לפקיד השומה על שינוי בבחירתו כפי שפורטה בהודעה על בחירה בקבלת הטבת מס; הודיע כאמור, ייכנס השינוי לתוקף בתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה ניתנה ההודעה על השינוי.
          (ג)   הודעה לפי סעיף קטן (א) או (ב) תלווה בהצהרה המעידה על כך שמתקיימים לגבי המצהיר התנאים לקבלת הטבת המס שבחר בה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות בדבר אופן מתן הודעה כאמור, לרבות מסמכים ואישורים נוספים שיש לצרפם להודעה.

פטור מניהול פנקסי חשבונות

6.       צרכן ביתי או יחיד המקבל הטבת מס לפי סעיף 2 או 3 יהיה פטור מניהול פנקסי חשבונות לפי סעיף 130 לפקודה לגבי ההכנסות שבשלהן קיבל את הטבת המס כאמור, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:
(1)  נוכה מההכנסה מלוא המס כדין;
(2)  לעניין הטבת מס לפי סעיף 2 – סך ההכנסות ממכירת חשמל של הצרכן הביתי אינו עולה על הסכום המרבי.

הקלות לעניין חוק מס ערך מוסף

7.       צרכן ביתי או יחיד שכל עסקאותיו הן מכירת חשמל כאמור בסעיף 2 או השכרת מקרקעין כאמור בסעיף 3 ושסך עסקאותיו כאמור אינו עולה על הסכום המרבי, לא יראו אותו כעוסק לעניין חוק מס ערך מוסף (בסעיף זה – החוק), ובכלל זה הוא לא יהיה חייב ברישום לפי סעיף 52 לחוק, בניהול פנקסים ורשומות לפי סעיף 66 לחוק ובהגשת דוח תקופתי לפי סעיף 67 לחוק, בשל עסקאות אלה, ובלבד שלא היה חייב בהגשת דוח כאמור אילולא עסקאות אלה.

מסירת מידע בידי בעל רישיון ספק שירות חיוני

8.       בעל רישיון ספק שירות חיוני ידווח למנהל בכל שנה, באופן שיורה המנהל, על סך החשמל שרכש מכל צרכן ביתי המקבל הטבת מס לפי סעיף 2, בנפרד, ועל סך התשלומים ששילם לאותו צרכן ביתי בעבור הרכישה כאמור.

תקופת ההטבות

9.       הטבות מס לפי סעיף 2 או 3 יינתנו לצרכן ביתי לגבי כל מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או ליחיד, לפי העניין, לתקופה שלא תעלה על 25 שנים משנת המס שבה מסר לראשונה הודעה לפי סעיף 5(א), בכפוף להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

עדכון סכומים

10.    (א)  התקרה ותקרת ההשכרה הנקובים בסעיפים 2(ב)(1) ו-3(ב)(1), בהתאמה, יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנת מס בהתאם לשינוי בשיעור המדד לעומת שנת המס הקודמת, והם יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לרצכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
          (ב)  שר האוצר, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין עדכון התקרה הנקובה בסעיף 2(ב)(1) נוסף על העדכון כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהסכום המעודכן לא יעלה על הסכום המרבי.
          (ג)   המנהל יפרסם ברשומות את הסכומים המעודכנים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

טפסים והודעה בדבר פטור מחובת הגשת דין וחשבון

11.    (א)  המנהל רשאי לקבוע את הטפסים הדרושים לביצוע הוראות חוק זה; קבע המנהל טפסים כאמור, לא ישתמש אדם אלא בהם.
        (ב)  טפסים שנקבעו לפי סעיף קטן (א) אין חובה לפרסמם ברשומות, והם יפורסמו באופן שיורה המנהל.
          (ג)   המנהל יפרסם באתר האינטרנט של רשות המסים הודעה ולפיה צרכן ביתי או יחיד המקבל הטבת מס לפי סעיף 2 או 3 יהיה פטור מחובת הגשת דין וחשבון לפי סעיף 134א(4) לפקודה, בכפוף להוראות שנקבעו לפי סעי ף 134א(4) האמור.

תחולה על תושב האזור

12.    הוראות חוק זה יחולו גם לעניין צרכן ביתי או יחיד, לפי העניין, שהוא תושב האזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה.

ביצוע ותקנות

13.    שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תחילה

14.    תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

בנימין נתניהו                           משה כחלון                ראובן ריבלין                               יולי יואל אדלשטיין

ראש הממשלה                        שר האוצר                 נשיא המדינה                              יושב ראש הכנסת

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.