נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים – רשות האוכלוסין וההגירה

תחום: מעסיקים ועובדים זרים מספר נוהל: 9.0.0004
נושא: פיקדון למסתננים
נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים
א. רקע
א.1 .סעיף 1יא לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991( להלן: "חוק עובדים זרים" או "החוק") קובע כי ניתן לחייב מעסיק של עובד זר להפקיד עבור העובד הזר, מדי חודש, פיקדון כספי בגין כל חודש בו הועסק העובד הזר על ידו (להלן: "הפיקדון"). לפי סעיף 1(יא) לחוק, הסכום שהופקד לפיקדון על ידי מעסיק, יבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיק לשלם לקרן פנסיה, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים, מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה ובשיעורים הקבועים בהסכם או בצו כאמור. למען הסר ספק, הוראות סעיף 1יא)ו( לחוק תחולנה אף אם נוכו מהעובד כספים מכספי הפיקדון כמפורט להלן בנוהל זה.
א.2 .סעיף 1יא1 לחוק, שתוקפו החל מיום1.5.2017 ,קובע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן (על פי ההגדרה שלהלן) יפקיד עבורו פיקדון עבור כל חודש בו הועסק המסתנן על ידו, בסכום חודשי השווה ל-36% משכר עבודתו של המסתנן באותו החודש ) 20% כחלק העובד, ו-16% כחלק המעסיק(, כמפורט להלן בנוהל זה. על פי סעיף 1יא1(ו( שכר עבודתו של המסתנן הנו שכר העבודה המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים,  התשכ"ג-1963.
א.3 .על פי סעיף 1י2 לחוק עובדים זרים, "מסתנן" לעניין נוהל זה הוא מי שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים:
א.3.א. הוא שוהה בישראל;
א.3.ב. שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע;
א.3.ג. הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב- (1952) (להלן – "חוק הכניסה לישראל");
א.3.ד. הוא בעל רישיון לפי סעיף 2(א)(2 )או 2(א)(5 )לחוק הכניסה לישראל. הנחיות לבדיקת רישיונו של המסתנן, לרבות תמונות לדוגמה, מפורסמות באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – "הרשות") בכתובת: בדיקת רישיון המסתנן.
א.4 .החלת חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים נועדה מצד אחד להבטיח את זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים, ומצד שני ליצור תמריץ משמעותי ליציאת המסתנן מישראל במועד כאשר הדבר יתאפשר, ולמנוע את השתקעותו בישראל לאחר "תום התקופה לשהייה בישראל", המוגדרת בסעיף 1י2 לחוק כמועד שבו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע בפסק דין חלוט או בהודעה מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. בהתאם לכך, מפיקדונו של מסתנן שנותר לשהות בישראל לאחר "תום התקופה לשהייה בישראל", רשאית הרשות לנכות סכום יחסי מן הפיקדון בעד כל חודש איחור ביציאה, כמפורט בחוק ובנוהל זה.

א.5 .בהתאם לתקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), התשס"ח-2008 ולתקנות עובדים זרים )דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן(התשע"ז-2017) שתוקפן החל מיום 1.5.2017 את כספי הפיקדון יש להפקיד באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק לכספי הפיקדון, אשר נפתח ומתנהל בבנק אשר ייבחר במכרז (להלן: "חשבון הבנק"). חשבון הבנק מנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "יחידת הפיקדונות).
נכון למועד פרסום נוהל זה, הבנק בו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20 סניף 618.)
א.6 .עובד זר שהוא מסתנן אשר נפטר במהלך תקופת שהייתו בישראל, והיה זכאי לכספי הפיקדון אילו היה יוצא מישראל במועד פטירתו, פטירתו אינה מבטלת את הזכאות לכספי הפיקדון, ולפיכך לאחר פטירתו יועברו הכספים בהתאם לקבוע בחוק וכמפורט בהוראות נוהל זה.
א.7 .יודגש כי מעסיק שלא יפקיד כספי פיקדון לעובד מסתנן יהא צפוי להליכי אכיפה מינהלית ופלילית.
א.8 .עוד יודגש כי אין בהפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או בדיווח על תשלום הפיקדון כמפורט בנוהל זה, משום אישור לחוקיות העסקתו של המסתנן בידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של המסתנן בישראל. מידע נרחב בנושא העסקת מסתננים, מפורסם באתר האינטרנט של רשות
האוכלוסין וההגירה בכתובת: העסקת מסתננים.
ב. מטרת הנוהל
ב.1 .נוהל זה נועד לפרט את אופן הפקדת כספי הפיקדון לחשבון הבנק על ידי המעסיקים עבור כל עובד מסתנן המועסק על ידו, וכן את אופן תשלום הפיקדון לעובד המסתנן עם יציאתו מישראל יציאה של קבע או לאחריה, או במקרה של פטירת העובד המסתנן, בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.
ב.2 .נוהל זה נקבע על ידי ראש רשות האוכלוסין וההגירה שהנו "הממונה" לפי חוק עובדים זרים ותקנותיו, ובין השאר אמון על יישום הוראות פרק ד' לחוק עובדים זרים. נוהל זה עשוי להתעדכן בעתיד בהתאם לשינויים שעשויים לחול במדיניות הממשלה, לפרסום צו בדבר שיעורי הפקדה מופחתים ועוד.
ב.3 .נוהל זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס גם לעובדות מסתננות בשינויים המחויבים.
ג. הפקדת הפיקדון בחשבון הבנק וחובת הדיווח
ג.1 .חובת הפקדת הפיקדון חלה על המעסיק בכל חודש, עבור כל עובד מסתנן שהועסק על ידו בחודש הקודם למועד התשלום. הפיקדון יופקד בחשבון הבנק במועד שבו על המעסיק לשלם את שכרו של העובד המסתנן עבור החודש שלגביו משולם הפיקדון. לצד האמור, בחודש שבו חל מועד יציאתו העובד המסתנן מישראל יציאה של קבע, על המעסיק לשלם את יתרת סכום הפיקדון עבור תקופת העסקתו של העובד המסתנן למועד יציאתו כאמור, חמישה ימים לפחות לפני מועד זה, ובלבד שהמעסיק יודע על מועד העזיבה הצפוי.
ג.2 .מלבד ניכוי חלקו של העובד המסתנן בשיעור %20 משכרו החודשי, המעסיק אינו רשאי לנכות משכרו סכום נוסף לטובת הפיקדון, וכספי הפיקדון אינם ניתנים להעברה לשעבוד או לעיקול.
ג.3 .בהתאם לתקנות תקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן), התשע"ז-2017 ,על המעסיק לשלם את הפיקדון באופן מקוון אל חשבון הבנק שנקבע לכך, המיועד אך ורק למטרה זו. התשלום המקוון יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, בכתובת: טופס תשלום מקוון )טופס זה זמין לתשלום.
ג.4 .בעת ביצוע תשלום הפיקדון, נדרש המעסיק למלא טופס תשלום מקוון, אשר במסגרתו עליו לדווח באופן מקוון את פרטי תשלום הפיקדון עבור כל עובד מסתנן המועסק על ידו. דיווח זה כולל את הפרטים הבאים:
ג.4.א. פרטי המעסיק.
ג.4.ב. פרטי כל עובד מסתנן שלגביו שולם הפיקדון.
ג.4.ג. סכום הפיקדון ששולם עבור כל עובד מסתנן – חישוב הסכום יבוצע בעמוד התשלום המקוון על בסיס
דיווחי המעסיק אודות סך שעות העבודה, שכר ברוטו, השכר המבוטח של העובד לצורך הפרשות פנסיוניות וסכום המס שנוכה במקור.
ג.4.ד. התקופה (חודש/י השכר) שבעדה שולם הפיקדון.
ג.5 .יודגש בשנית כי אין בהפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או בדיווח על תשלום הפיקדון משום אישור לחוקיות העסקתו של העובד המסתנן בידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של המסתנן בישראל.
ד. סכום הפיקדון
ד.1 .לפי סעיף 1יא1 לחוק, סכום הפיקדון שעל המעסיק לשלם עבור כל עובד מסתנן שהוא מעסיק יהא בסכום
השווה ל-%36 משכר עבודתו של המסתנן בחודש שלגביו משולם הפיקדון, לפי החלוקה הבאה:
ד.1.א. חלק המעסיק – חלק השווה ל-%16 משכר המסתנן ישולם בידי המעסיק (הפרשה). חלק המעסיק ייחשב
כהכנסה של העובד המסתנן במועד בו יתקבל על ידו בפועל, ויוטל עליו מס הכנסה בשיעור סופי של 15%
בלא זכות לפטור, ניכוי או קיזוז כלשהם.
ד.1.ב. חלק העובד – וחלק השווה ל-%20 משכר המסתנן ינוכה בידי המעסיק משכר המסתנן. הפקדת חלק העובד תתבצע לאחר ניכוי מס במקור, בידי המעסיק, משכר עבודתו של המסתנן. ניכוי המס במקור יהא בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, בשיעורים הקבועים בסעיף 121 לפקודה.
ד.2 .יחד עם זאת, סעיף 1יא1(א1 )לחוק קובע כי שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר רשאים, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, לקבוע בצו כללי או צו לגבי סוגי עבודה או ענפים מסוימים, כי חלק המעסיק יהיה בשיעור נמוך יותר מ-16% אך לא נמוך מ-%5.12 ,וכי חלק העובד יהיה בשיעור נמוך מ-20% אך לא נמוך מ-%5.16 .נכון למועד פרסום נוהל זה, לא פורסם צו כאמור.
ה. תשלום הפיקדון לעובד המסתנן
ה.1 .ניכויים
ה.1.א. עובד מסתנן אשר יוצא מישראל שלא לצורך יציאה זמנית בכל מועד לאחר תום התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו )שהינה, כאמור, המועד בו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע בפסק דין חלוט או בהודעה מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים(, זכאי לקבל %67 מכספי
הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון, בתוספת רווחים, ובניכוי עמלות ניהול החשבון וכן בניכוי מס הכנסה בשיעור %15 .יובהר בזאת כי גם ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו בחשבון הפיקדון של העובד המסתנן, ואשר מקורם בפיקדון, ייחשבו כהכנסה בידי העובד הזר במועד שבו התקבלו על ידו
בפועל; ויוטל עליהם מס הכנסה בשיעור סופי של %15 בלא זכות לפטור, ניכוי או קיזוז כלשהם.
ה.1.ב. עובד מסתנן אשר עוזב את ישראל במהלך 6 חודשים מתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו, יהא זכאי לקבל, בנוסף לחלק האמור בסעיף הקודם, את יתרת כספי הפיקדון בשיעור %33 ,בתוספת הרווחים ובניכוי עמלות ניהול חשבון, ומס הכנסה בשיעור %15 ,אשר ינוכו לאחר ביצוע ניכויים נוספים כמפורט להלן ובסדר המפורט להלן:
ה.1.ב.1 .במידה והורחק מישראל – הוצאות הרחקתו מישראל
ה.1.ב.2 .ניכוי בשיעורים המפורטים להלן, מן הסכום הנותר לאחר ניכוי הוצאות הרחקה, בהתאם לחלוף הזמן
מתום התקופה לשהייה בישראל:
תקופת השיהוי שיעור הניכוי באחוזים
מעל חודש ועד חודשיים %25
מעל חודשיים ועד שלושה חודשים %35
מעל שלושה חודשים ועד ארבעה חודשים %50
מעל ארבעה חודשים ועד חמישה חודשים %65
מעל חמישה חודשים ועד שישה חודשים %80
מעל שישה חודשים %100
ה.1.ב.3 .מס כדין על הסכום הנותר לאחר הניכויים הקודמים.
ה.1.ג. לצד האמור, עובד מסתנן אשר יגיש בקשה )באמצעות דוא"ל il.gov.piba.sa@Pikdonot )להפחתת תקופת השיהוי הנזקפת לחובתו לצורך ניכוי בגין שיהוי ביציאה מישראל, ובמסגרתה ישכנע כי נבצר ממנו לעזוב את ישראל עד תום התקופה לשהייה בישראל או שבתום לב ובשל טעות שלו הוא לא עזב את ישראל עד תום התקופה לשהייה בישראל, רשאית מנהלת תחום פיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה להפחית את תקופת השיהוי כאמור, אם מצאה שלא יהא זה צודק בנסיבות העניין לזקוף לחובתו את תקופת השיהוי, כולה או חלקה, ובלבד שבקשת העובד המסתנן להפחתת תקופת השיהוי התקבלה בטרם חלפו 18 חודשים
מתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו. במידה ולא השתכנעה מנהלת תחום פיקדונות כאמור ו/או שבקשת העובד הוגשה בחלוף 18 חודשים מתום
התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו, תדחה מנהלת תחום פיקדונות את בקשתו לקבלת כספי הפיקדון באמצעות הודעה מנומקת בכתב, בה תצויין האפשרות להגשת ערר פנימי ללא שיהוי ולא יאוחר מ-21 יום. ככל שיוגש ערר פנימי על החלטת מנהלת תחום פיקדונות, הוא יועבר לבחינת מנהלת אגף מדור התשלומים
במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים. ככל שתחליט מנהלת אגף מדור התשלומים על דחיית הערר, תישלח למבקש הודעה מנומקת בכתב, בה תצויין האפשרות להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים ללא שיהוי ולא יאוחר מ-45 יום.
ה.1.ד. יודגש כי כל הודעה שתישלח למסתנן או לבא כוחו אל כתובת הדוא"ל אשר באמצעותה הוגשה בקשתו, תיחשב כמסירה כדין למסתנן.
ה.1.ה. עוד יודגש כי בקשה להפחתת תקופת שיהוי של מסתנן, אינה מונעת או מעכבת את הרחקתו מישראל.
ה.2 .תשלום לעובד מסתנן העומד לצאת מישראל
ה.2.א. עובד מסתנן שעומד לצאת מישראל יציאה של קבע ומעוניין לקבל את כספי הפיקדון, נדרש להגיש בקשה למשיכת כספי הפיקדון, באמצעות מילוי טופס בקשה מקוון המצוי באתר האינטרנט של הרשות בקישור: טופס בקשה לקבלת כספי פיקדון, או באמצעות מילוי טופס הבקשה המצורף כנספח א' לנוהל זה, ושליחתו ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל il.gov.piba.sa@Pikdonot לפחות 7 ימי עבודה טרם מועד יציאתו מישראל )מומלץ להגיש 10 ימי עבודה טרם מועד היציאה(, אך לא יותר מ-30 יום לפני מועד היציאה. במסגרת מילוי הטופס, יהא על העובד המסתנן לציין את המועד הצפוי ליציאתו מישראל, ולצרף צילום דרכון )או מסמך נסיעה תקף אחר שיאושר על ידי מנהלת תחום פיקדונות ביחידת הפיקדונות( וצילום כרטיס טיסה.
ה.2.ב. לאחר קליטת הבקשה ביחידת הפיקדונות, היא תיבחן על ידי הגורם המוסמך ביחידה, ולאחר קבלת אישורו תופק הוראת תשלום שתימסר הן לעובד המסתנן )באמצעות דוא"ל/פקס כפי שיבקש המסתנן( והן לבנק. בעת יציאת העובד המסתנן מישראל שלא לצורך יציאה זמנית, לאחר ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן
גוריון, יהא עליו לסור לעמדת הבנק בנמל התעופה בן גוריון, ולהציג את דרכונו )אן את מסמך הנסיעה האחר שאושר( ואת הוראת התשלום שהופקה עבורו לצורך קבלת כספי הפיקדון שלו. הכספים יימסרו למסתנן במזומן או באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק המתנהל על שמו בחו"ל, לפי בחירת העובד בכתב בטופס
הבקשה.
ה.2.ג. יודגש כי במקרה של ביצוע העברה בנקאית לחשבונו של המסתנן בחו"ל, עלות ההעברה הבנקאית תנוכה מסכום הפיקדון שישולם לו. במקרה של צורך בביצוע מספר העברות בנקאיות, מחמת טעות בפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידי המסתנן, עלות כל העברה כאמור תוטל עליו ותנוכה מפיקדונו, לפיכך עליו לשים לב היטב כי הוא מדייק בפרטי החשבון שהוא ממלא בטופס הבקשה ולצרף אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו בחו"ל, כנדרש בטופס הבקשה.
ה.3 .תשלום לעובד מסתנן שכבר יצא מישראל
ה.3.א. עובד מסתנן שיצא מישראל שלא לצורך יציאה זמנית, מבלי שהשלים הליך בקשה לתשלום כספי פיקדון כמפורט לעיל, ישולמו לו כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק בחו"ל המתנהל על שמו, בתוך 30 ימי עבודה מהיום בו נודע ליחידת הפיקדונות כי העובד המסתנן עזב את ישראל שלא לצורך יציאה
זמנית, ובלבד שהועברו ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל il.gov.piba.sa@Pikdonot פרטים מלאים
ומדויקים על חשבון הבנק שלו בחו"ל בצירוף אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו בחו"ל. במידה ולא נמסרו פרטי חשבון בנק מלאים ומדויקים כאמור, תתבצע ההעברה הבנקאית בתוך 30 ימי עבודה מן המועד בו יימסרו הפרטים.
ה.3.ב. יודגש כי עלות ההעברה הבנקאית תנוכה מסכום הפיקדון שישולם למסתנן. במקרה של צורך בביצוע מספר העברות בנקאיות, מחמת טעות בפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידו, עלות כל העברה כאמור תוטל עליו ותנוכה מהפיקדון, לפיכך על המסתנן לשים לב היטב כי הוא מדייק בפרטי החשבון שהוא ממלא בטופס
הבקשה ולצרף אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו בחו"ל כנדרש בטופס הבקשה.

ה.3.ג. בקשת עובד שיצא מישראל המוגשת באמצעות עו"ד, תוגש בצירוף ייפוי כוח בהתאם לסעיף 30 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-1971( להלן: "פקודת הראיות"(.
ה.3.ד. יודגש כי כספי פיקדון של מסתנן שכבר יצא מישראל לא יועברו לחשבון נאמנות ואף לא באמצעות בא כוחו, אלא ישירות לחשבונו של המסתנן.
ה.4 .תשלום כספי פיקדון של עובד מסתנן שנפטר
ה.4.א. עובד מסתנן שנפטר בטרם עזב את ישראל, אשר פטירתו מעודכנת במערכת הממוחשבת של הרשות )מערכת אביב(, והיה זכאי לכספי פיקדון )כלשהם, לרבות לאחר ניכוי בגין שהייה בלתי חוקית( אילו היה עוזב את ישראל ביום פטירתו, יועברו כספי הפיקדון שלו למי שהוכח כי הוא בן זוגו. במידה ולעובד המסתנן
אין בן זוג, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח שהוא ילדו. במידה ולעובד המסתנן אין בן זוג וילד, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח שהוא הורהו.
ה.4.ב. לפיכך, כאשר מתקבלת ביחידת הפיקדונות בקשה לתשלום כספי הפיקדון המוגשת על ידי מי שנטען כי הנו בן זוגו או ילדו או הורהו )בהתאם לסדר הקדימויות האמור לעיל( של העובד המסתנן, על עובד יחידת הפיקדונות לוודא כי המבקש הוכיח כי הנו בן זוגו או ילדו או הורהו של המנוח. לצורך כך, יהא על המבקש לצרף מסמכים רשמיים המעידים על הקשר המשפחתי הנטען, ובכלל זה: דרכונים, תעודות זהות, תעודת נישואין, תעודת לידה או תעודה ציבורית אחרת המעידה על קשרי הורות. למסמכים שהוצאו מחוץ לישראל יצורף אימות כדין בהתאם לסעיף 30 לפקודת הראיות, או אישור אפוסטיל, וכן תרגום נוטריוני כדין לשפה העברית.
ה.4.ג. במידה והמבקש שוהה בישראל ופונה באמצעות עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח. במידה והמבקש אינו שוהה בישראל ופונה באמצעות עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח העונה לדרישות בהתאם לסעיף 30 לפקודת הראיות. במידה והמבקש שוהה מחוץ לישראל ואינו מגיש את הבקשה באמצעות עו"ד, יהא עליו להגיש את הבקשה בנציגות ישראל בחו"ל.
ה.4.ד. בנוסף, על המבקש להציג מסמכים מן הבנק בהם מצוינים פרטי חשבון בנק בחו"ל המתנהל על שמו לשם העברת התשלום ככל שתאושר הבקשה.
ה.4.ה. לאחר קליטת הבקשה והמסמכים, יבדוק עובד יחידת הפיקדונות אילו מסמכים הומצאו ויוודא כי יש התאמה בין הפרטים הנקובים בכל המסמכים, ובכלל זה – איות השם המלא של הנפטר ושל המבקש, מספרי דרכון, מספרי זהות )במדינות בהן יש מספרי זהות(, תאריכי לידה, תאריך נישואין, תאריך פטירה של העובד, כתובת במדינת המוצא, פרטי חשבון הבנק וכיוב'.
ה.4.ו. כמו כן יפנה עובד יחידת הפיקדונות אל יחידת הטיפול במסתננים על מנת לקבל מידע ומסמכים רלוונטיים מתיקו של המסתנן המנוח.
ה.4.ז. במידה והמבקש הרים את נטל ההוכחה כי הוא אכן בן זוגו, או ילדו או הורהו של המנוח )לפי סדר הקדימויות האמור לעיל(, יאשר עובד יחידת הפיקדונות את העברת כספי הפיקדון למבקשת ויעביר לבנק הוראה לביצוע ההעברה בפועל.
ה.4.ח. אם לעובד המסתנן המנוח אין בן זוג, ילד או הורה, יועברו כספי הפיקדון למי שנקבע כי הם יורשי העובד
המנוח במסגרת החלטה שיפוטית סופית או בהחלטה רשמית סופית אחרת שניתנה לפי דין הירושה החל
על העובד המסתנן שנפטר, ואשר אושרה כדין בישראל. לפיכך, כאשר מתקבלת ביחידת הפיקדונות פניה
בה נטען כי היורש החוקי של העובד המסתנן שנפטר מבקש לקבל את כספי הפיקדון שלו, על עובד יחידת
הפיקדונות לוודא כי המבקש הינו אכן היורש החוקי של העובד המסתנן שנפטר. לצורך כך, יש לבדוק כי
לפניה צורפו המסמכים הבאים, מאומתים כדין, בהתאם לסעיף 30 לפקודת הראיות ובצירוף תרגום נוטריוני
כדין לשפה העברית:
ה.4.ח.1 .במידה והמבקש שוהה בישראל ופונה באמצעות עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח. במידה
והמבקש אינו שוהה בישראל ופונה באמצעות עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח העונה לדרישות בהתאם
סעיף 30 לפקודת הראיות. במידה והמבקש שוהה מחוץ לישראל ואינו מגיש את הבקשה באמצעות
עו"ד, יהא עליו להגיש את הבקשה בנציגות ישראל בחו"ל.
ה.4.ח.2 .החלטה שיפוטית סופית או החלטה רשמית סופית אחרת שניתנה לפי דין הירושה החל על
העובד המסתנן המנוח, אשר אושרה כדין בישראל, ואשר לפיה המבקש הנו יורשו של העובד המסתנן
המנוח. על המסמכים הנדרשים לפי סעיף זה להבהיר היטב כי המנוח אליו מתייחסת ההחלטה הנו
העובד המסתנן שלגביו מוגשת הבקשה למשיכת כספי הפיקדון.
ה.4.ח.3 .מסמכים מן הבנק בהם מצוינים פרטי חשבון בנק בחו"ל המתנהל על שמו של המבקש לשם העברת התשלום ככל שתאושר הבקשה.
ה.4.ט. לאחר קליטת הבקשה והמסמכים, יבדוק עובד יחידת הפיקדונות אילו מסמכים הומצאו ויוודא כי יש התאמה בין הפרטים הנקובים בכל המסמכים, ובכלל זה – איות השם המלא של הנפטר ושל המבקש, מספרי דרכון, מספרי ת"ז, תאריכי לידה, תאריך פטירה של העובד, כתובת במדינת המוצא, פרטי חשבון הבנק וכיוב'.
ה.4.י. כמו כן יפנה עובד יחידת הפיקדונות אל יחידת הטיפול במסתננים על מנת לקבל מידע ומסמכים רלוונטיים
מתיקו של המסתנן המנוח.
ה.4.יא. במידה והמבקש הרים את נטל ההוכחה כי הוא אכן יורשו של העובד המנוח, תאשר מנהלת תחום פיקדונות את העברת כספי הפיקדון למבקש ויעביר לבנק הוראה לביצוע ההעברה בפועל. במידה ומצו הירושה שהמציא המבקש עולה כי לא מדובר ביורש יחיד, תופק בקשה להעברה ליורשים, בכפוף לקבלת פרטי החשבונות שלהם בחו"ל.
ה.4.יב. במידה ולא הומצאו המסמכים הנדרשים לפי פרק זה על ידי המבקש/ת הטוען כי הנו/ה בת זוג/ילד/הורה/יורש, ו/או כאשר לא הומצאו מסמכים מאומתים כנדרש, ו/או כאשר מן המסמכים שהומצאו עולה

אי התאמה באופן שאינו מאפשר לאמת את טענתו של המבקש, רשאי עובד יחידת הפיקדונות לדרוש מן
המבקש השלמת מסמכים וכן הבהרות בהתאם לשיקול דעתו לאור הנתונים העולים מן המסמכים שהומצאו.
ה.4.יג. כל מבקש/ת לפי פרק זה רשאי לצרף לפנייתו אישורים רשמיים אחרים ממדינת המוצא מנציגות מדינת
המוצא בישראל או ממדינת ישראל אשר הוא סבור כי מוכיחים את היותו/ה בת זוג/ ילד/ הורה/ יורש, כגון
מסמכים משפטיים ממדינת המוצא או מישראל, אישורים מנציגות מדינת המוצא בישראל, אישורים מן
המוסד לביטוח לאומי בישראל וכיוב', בכפוף לכך שאישורים אלה כוללים את פרטי העובד ופרטי המבקש
במלואם )ובכלל זה שם פרטי, שם משפחה, מספר דרכון וכיוב'(, ואולם יודגש כי משקלם הראייתי של
מסמכים שאינם תעודות ציבוריות רשמיות, לא ישווה למשקלן של תעודות ציבוריות מאומתות כדין )בהתאם
לסעיף 30 לפקודת הראיות(, על כל המשתמע מכך.
ה.4.יד. כל המסמכים הנדרשים לפי סעיף זה להוכחת קשר משפחתי ו/או להוכחת זהות יורשיו של העובד המנוח
יומצאו כשהם מאומתים בהתאם לסעיף 30 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-1971 ,ובצירוף תרגום
נוטריוני כדין. כמו כן, בקשת בני משפחה או יורשים המוגשת באמצעות מיופה כוח, תוגש בצירוף ייפוי כוח
בהתאם לסעיף 30 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-1971.
ה.4.טו.במידה והמבקש לפי פרק זה לא הרים את נטל ההוכחה בדבר היותו/ה בת זוג/ ילד/ הורה/ יורש של העובד
המסתנן המנוח, תדחה מנהלת תחום פיקדונות את הבקשה, באמצעות הודעה מנומקת בכתב, בה תצויין
האפשרות להגשת ערר פנימי ללא שיהוי ולא יאוחר מ-21 יום.
ה.4.טז.ככל שיוגש ערר פנימי על החלטת מנהלת תחום פיקדונות, הוא יועבר לבחינת מנהלת אגף מדור התשלומים
במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים. ככל שתחליט מנהלת אגף מדור התשלומים על דחיית הערר,
תישלח למבקש הודעה מנומקת בכתב, בה תצויין האפשרות להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים
מינהליים בירושלים ללא שיהוי ולא יאוחר מ-45 יום.
ה.4.יז. יודגש כי כספי פיקדון של העובד המנוח לא יועברו לחשבון נאמנות ואף לא באמצעות בא כוחו של בן
המשפחה או היורש, אלא ישירות לחשבונו של בן המשפחה או היורש שנמצא זכאי לקבלת כספי הפיקדון
של העובד המסתנן המנוח לפי פרק זה.
ה.4.יח.עוד יודגש כי עלות העברה בנקאית לבן המשפחה או ליורש שנמצא זכאי לקבלת כספי הפיקדון של העובד
המסתנן המנוח לפי פרק זה, תנוכה מסכום הפיקדון שישולם לו. במקרה של צורך בביצוע מספר העברות
בנקאיות, מחמת טעות בפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידי המבקש, עלות כל העברה כאמור תוטל על
המבקש ותנוכה מהפיקדון, לפיכך על המבקש לשים לב היטב כי הוא מדייק בפרטי החשבון ולצרף אסמכתא
רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו בחו"ל.
תחום: מעסיקים ועובדים זרים מספר נוהל: 0004.0.9
נושא: פיקדון למסתננים
דף 10 מתוך 10( מהדורה ראשונה(
25.04.2017 :עדכון תאריך

רשות האוכלוסין וההגירה מספר נוהל 0004.0.9
ו. הוראות כלליות
ו.1 .בחלוף שנתיים מתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגבי עובד מסתנן שעבורו הופקד הפיקדון, כספי
הפיקדון שלא נמשכו על ידו )למעט במקרה שנפטר(, לרבות סכומים שנוכו בגין שהייה שלא כדין, ניתנים
לשימוש למטרת רווחתם ובריאותם של מסתננים השוהים במרכז שהייה לפי פרק ד' לחוק למניעת הסתננות
)עבירת ושיפוט(, התשי"ד-1954.
ו.2 .יחידת הפיקדונות תמסור לעובד המסתנן על פי בקשתו, מידע בכתב אודות הפיקדון שהופקד לזכותו, ובכלל זה
מידע לגבי תשלומי המעסיק, סכומי הפיקדון, הרווחים שנצברו, עמלות ודמי ניהול שנוכו.
ז. המסגרת הנורמטיבית
ז.1 .חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991
ז.2 .תקנות עובדים זרים )פיקדון בחשבון הבנק(, התשס"ח-2008
ז.3 .תקנות עובדים זרים )דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן(, התשע"ז-2017
ח. נספחים:
נספח א' טופס בקשה

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים
)נספח א' לנוהל 0004.0.9)
נספח א' – טופס בקשה לקבלת כספי פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים
פרטי העובד
שם פרטי )באנגלית( שם משפחה )באנגלית( מדינה מספר דרכון/תעודת מעבר
)יש לצרף צילום דרכון/תעודת מעבר(
פרטי היציאה מישראל
תאריך סיום עבודה תאריך טיסה מספר טיסה )יש לצרף צילום כרטיס טיסה( שעת הטיסה
1 .אני הח"מ מבקש לקבל את כספי הפיקדון שהופקדו עבורי באמצעות: )יש לסמן
את אפשרות הרצויה(
תשלום מזומן בדלפק בנק מזרחי טפחות בנמל התעופה בן גוריון לאחר ביקורת
דרכונים ובכפוף להצגת הוראת תשלום
העברה לחשבון הבנק שלי בחו"ל – מצ"ב טופס פרטי חשבון הבנק שלי בחו"ל
2 .אני מצהיר כי ידוע לי שלאחר קבלת כספי הפיקדון לא אהיה רשאי לחזור לעבוד
בישראל
____________ ______________
תאריך הגשת הבקשה חתימת העובד
_____________ _______________ _____________
מדור התשלומים שם מקבל הבקשה חתימה וחותמת

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים
)נספח א' לנוהל 0004.0.9)
תאריך/Date __________ :
פרטי חשבון בנק בחו"ל/ Details Bank
Employee's Details: :העובד פרטי
Employee's name: _______________________________ :העובד שם
Passport's/Laissez-passer number: _______________________ :מעבר תעודת/דרכון' מס
ארץ: _______________________________ :Country
נתוני בנק בחו"ל: :Details s'Bank Foreign
סמל בנק: ____________________________ :Code Bank
שם בנק: _____________________________ Name Bank
סמל סניף: _____________________________ :Code Branch
שם סניף: _____________________________ :Name Branch
מס' חשבון בנק: ___________________________ :Number Account
ארץ בנק: _____________________________ :Country Bank
עיר בנק: _____________________________ :City Bank
רחוב בנק: _____________________________ :Street Bank
מספר בית בנק: ____________________________ :Number House Bank
Zip Code Bank: _____________________________ :בנק מיקוד
שם פרטי מוטב: ____________________________ :Name First Owner
שם משפחה מוטב: ___________________________ :Name Last Owner
Owner's Country: _____________________________ :מוטב ארץ
Owner's City: _____________________________ :מוטב עיר
Owner's Street: _____________________________ :מוטב רחוב
Owner's House Number: ____________________________:מוטב בית' מס
Long Bank Account: )IBAN/SWIFT CODE) :ארוך בנק חשבון מספר
_________________________________________________________
* מצורפת בזאת אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבוני בחו"ל.
___________________ _______________
חתימת עורך דין חתימת העובד

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.