העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים זרים חייבת בתשלום היטל בשיעור הקבוע בהתאם לשכר העובד ולענף בו מועסק לגבי עובדים זרים למעט עובדים ששכרם כפול מהשכר הממוצע וכן עובדים כפי שיפורט להלן.

 היטל על העסקת עובדים זרים[1]

ענף היטל משנת 2014 היטל בשנת 2011 היטל בשנת 2010
חקלאות 10% 10% 10%
תעשייה ובניין 15% 15% 15%
מסעדות אתניות 15% 13.75% 10.75%
כללי 20% 20% 20%

[1] עובד שהוא תושב חוץ, שאינו מומחה חוץ, זאת בשים לב למעמד המיוחד של פליטים כפי שנקבע בבג"ץ קו לעובד.

עד ליום 31 בדצמבר 2009 ההיטל בשיעור 10% מהשכר המשולם.
עד ליום 31 בדצמבר 2005 ההיטל בשיעור 8% מהשכר המשולם.
חובת תשלום היטל על העסקת עובדים זרים אינה חלה על:
1)  עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליו;
2)  עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל בדרך כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה;
3)  עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;
4)  עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ
5)  בגין עובד זר שמשולמת לו, עבור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק או הכנסה בסכום הגבוה מזה.
    ולגבי עובד זר המועסק פחות מ- 180 שעות בחודש – הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב- 180 ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה.
   במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009* תוקן חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003, להלן הנוסח הרלוונטי:
45. היטל על העסקת עובד זר ושיעורו
(א) מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה – ההיטל).
        (ב) ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר.
תשלום ההיטל
מעסיק ישלם לפקיד השומה את ההיטל במועדים שנקבעו לפי הוראות פקודת מס הכנסה לתשלום מס שניכה במקור מאותה הכנסה של העובד הזר.
לגישת רשות המיסים לא מגיעות נק"ז לעובדים זרים שאינם מתחום הסיעוד לאחר שנת 2014.
 בחישוב המס על הכנסה מעבודה, או מעסק או ממשלח יד, של תושב חוץ זכאי יובאו בחשבון 2.25 נקודות זיכוי וזאת משנת 2006 ועד לשנת 2014.
מגיעה חצי נק"ז לאישה עובדת זרה בכל תחום לאחר שנת 2017.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.