מידע שימושי למעסיק

יובא להלן מידע שימושי למעסיק:

חוק פנסיה חובה

הצו קובע כי עובד זכאי לבחור בהודעה בכתב למעבידו תוך שישים יום מתחילת עבודתו** בביטוח פנסיוני (לרבות בקופת גמל לקצבה בתכנית פנסיה מקיפה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות). במידה והעובד לא יודיע למעבידו על בחירתו כתב הרי שמעסיקו יבטח אותו בקרן פנסיה מקיפה*** בהתאם לבחירתו.
זכויות העובד לפנסיית זקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה תהיינה בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, בה מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח, לפי הוראות הממונה ולפי הוראות הצו.
הצו אינו יכול להרע את תנאיו של עובד מכח הסכם עבודה ישן שיש לו עם מעבידו בין אם ההסכם קיבוצי או הסכם אישי.
אין בצו לגרוע מזכויותיו של עובד לקבלת פיצויי פיטורין.
הצו חל גם על עובד מבוגר – מי שנולד לפני שנת 1958, וקובע כי עובד מבוגר יוכל לבחור להצטרף לקופת גמל להסדר הוני או קצבתי או שניהם יחד.
הצו אינו חל על העובדים כמפורט מטה:
  1. מי שמעבידו מחויב לבטחו על פי הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסדר אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין (להלן – הסכם לביטוח פנסיוני) כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופות גמל, לרבות לקרן הפנסיה, עומד לכל הפחות על 18% משכר העובד.
  2. מי שמעבידו מחויב לבטחו על פי הסכם לביטוח פנסיוני בהסדר ביטוחי הכולל לרבות באופן נלווה או כנספח גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שעל האמור בסעיפים קטנים 5-1, יחולו גם הוראות סעיף 5(א) להלן (להלן ביחד: "הסדר פנסיה מיטיב").
  1. מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.
  2. מי שטרם מלאו לו – באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים. בהגיע העובד/ת לגיל האמור, יחולו עליה/ו הוראות הצו, תוך שתילקח בחשבון, לעניין חישוב תקופת ההמתנה כהגדרתה להלן, תקופת עבודתה/ו טרם הגיעה/ו לגיל האמור.
בכפוף להוראות הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים עד התקרה כמפורט ובשיעור מדורג כמפורט להלן:
החל מיום… ואילך
הפרשות
מעביד
הפרשות
עובד
הפרשות המעביד
לפיצויים
סה"כ
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%
1.7.2017 6% 6% 6% 18%
בכפוף לאמור להלן, תשלומי המעביד המפורטים בטבלה (בטור "פיצויי פיטורים") יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.
אין באמור כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.
* צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים – התשי"ז – 1957.
** עד ליום 1 בפברואר 2008 לגבי מי שהחל לעבוד אצל מעסיקו קודם ליום 1 באפריל 2007 ועד ליום 1 במרץ 2008 לגבי מי שהחל לעבוד לאחר מכן.
*** קרן המעניקה על פי התקנון זכות לקצבת זקנה, קצבת שאירים וקצבת נכות.
**** באופן מדורג עד לשנת 2013 כמפורט לעיל.

חופשה שנתית

ותק בשנים ימי חופשה (כולל שבתות) נטו לפי 5 ימי עבודה נטו לפי 6 ימי עבודה
1 14 10 12
2 14 10 12
3 14 10 12
4 14 10 12
5 16 12 14
6 18 14 16
7 21 15 18
8 22 16 19
9 23 17 20
10 24 18 21
11 25 19 22
12 26 20 23
13 27 20 24
14 28 20 24
     

תשלום דמי הבראה

קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות של חופשה ללא תשלום וכל  היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. 
 שעור דמי ההבראה יחושב בהתאם לוותק שצבר העובד במקום עבודתו ובהתאם לשווי יום הבראה במגזר אליו שייך העובד (מגזר פרטי, מגזר ציבורי). 
בהסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית נקבע כי כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובית הבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום עבודתו כדלקמן:
שנות ותק בעבודה ימי הבראה (משרה מלאה) קצובת הבראה בשרות המדינה  – על פי התקשי"ר קצובת הבראה במגזר ההסתדרותי
ראשונה 5 7 9
שניה ושלישית 6 7 11
רביעית 7 9 11
חמישית עד עשירית 7 9 12
אחת עשרה עד חמש עשרה 8 10 13
שש עשרה עד תשע עשרה 9 11 14
עשרים 10 12 14
עשרים ואחת עד עשרים וארבע 10 12 15
עשרים וחמש ומעלה 10  13 15
       
להלן תעריף ליום הבראה:
שנה מגזר ציבורי בש"ח מגזר פרטי בש"ח
2013 423 374
2012 420 371
2011 411 365
2010 395 351

תשומת לב לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.