מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון ינואר פברואר 2022

5520 ביולי 2022

שלום וברכה,

הנדון: חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

במהלך חודשים ינואר ופברואר בשנת 2022 חלה התפשטותו העיקרית של זן האומיקרון[1]  של נגיף הקורונה החדש, בהתאם לחוק[2] עוסק זכאי למענק סיוע בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטותו אם מתקיימים לגביו כל אלה:

 • מחזור העסקאות בחודשים ינואר פברואר 2022 נמוך בשיעור העולה על 25% ממחזור העסקאות בחודשים ינואר פברואר 2019.
 • הירידה במחזורי העסקאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון.
 • מחזור עסקאות בשנת 2019 עולה על 18 אלף ש"ח (1,500 ש"ח לחודש) ואינו עולה על 80 מיליון ש"ח , באיחוד עוסקים – 150 מיליון ש"ח. לגבי עוסק שנרשם משנת 2020 ואילך חישוב יחסי בהתאם לחודשי הפעילות.
 • מחזור עסקאות בשנת 2021 עולה על 18 אלף ש"ח ואינו עולה על 80 מיליון ש"ח (באיחוד עוסקים – 150 מיליון ש"ח). (לגבי עוסק שנרשם בשנת 2021 יתואמו התקרות בהתאם לחודשי הפעילות).
 • לא מתקיים לגביו כי היה חייב בניהול פנקסים לשנת 2022 ולא ניהל ולא נקבע לגביו כי פנקסיו לשנת 2022 בלתי קבילים בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.
 • הוגשו דוחות מע"מ לחודשים ינואר פברואר 2022 לגבי עוסק, או לגבי עוסק פטור הוגשה הצהרת עוסק פטור לשנת 2021 והוגש דוח שנתי לרשות המסים לשנת 2021 עד יום הגשת תביעה לקבלת מענק.

 

"המנהל" מנהל רשות המסים או מי שהוא הסמיך לפי החוק.

"עוסק" – חייב במס למעט: גוף מתוקצב, קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד ציבורי למעט מוסד כאמור שהוא מוסד ציבורי זכאי, קבלן שחל עליו סעיף 8א לפקודה, מוסד פיננסי: תאגיד בנקאי, מבטח, חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות , תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, גורם ריכוזי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, חברה שחילקה דיבידנד מיום 1 בינואר 2020 ועד 28 בפברואר 2022 בסכום העולה על הרווחים הנצברים שלה עד ליום 31 בדצמבר 2019, עוסק שדיווח על סגירת עסקו לפני יום 28 בפברואר [3]2022, עוסק שדיווח על מחזור אפס לגבי החודשים ספטמבר עד דצמבר 2021, אלא אם שוכנע המנהל שהעסק היה פעיל בחודשים מרץ-אפריל 2022, עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2021, בתוספת המענקים ששולמו לו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת 2019 או חישוב לינארי למי שפעילותו החלה לאחר מכן.

"מוסד ציבורי זכאי" -מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2()ב( לפקודה, שמתקיימים בו שני אלה:
(1) שליש לפחות מהכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, לא היה מתמיכות ותרומות;
(2) שליש לפחות מהכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, התקבל ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה בשלהם מתקבלת באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה;

בקשה למענק לפי מחזור עסקאות חליפי

עוסק.ת רשאי.ת להגיש למנהל בקשה בטופס לפיה יראו את תקופת הבסיס כתקופה חליפית לגבי עוסק עצמאי שהיתה לו פעילות מופחתת בשל שירות מילואים פעיל שבעה ימים ויותר ולגבי עוסקת עצמאית שהיתה לה פעילות מופחתת לפי בחירתה.

סכום מענק הסיוע

 • מחזור עסקאות שנתי בשנת הבסיס עד 50 אלף ש"ח – 3,000 ש"ח.
 • מחזור עסקאות שנתי בשנת הבסיס 50 עד 100 אלף ש"ח – 4,300 ש"ח.
 • מחזור עסקאות שנתי בשנת הבסיס 100 עד 150 אלף ש"ח – 5,300 ש"ח.
 • מחזור עסקאות שנתי בשנת הבסיס 150 עד 200 אלף ש"ח – 6,250 ש"ח.
 • מחזור עסקאות שנתי  בשנת הבסיס 200 עד 250 אלף ש"ח – 8,000 ש"ח.
 • מחזור עסקאות שנתי  בשנת הבסיס 250 עד 300 אלף ש"ח – 9,350 ש"ח.
 • מחזור עסקאות שנתי בשנת הבסיס  מעל 300 אלף ש"ח – בין 9,350 ש"ח  לבין 600,000 ש"ח בהתאם לנוסחה.

הגשת הבקשה

הבקשה תוגש באופן מקוון באזור האישי או באמצעות מייצג עד ליום 10 באוקטובר 2022 או עד ליום שיודיע עליו המנהל.

קביעת הזכאות למענק סיוע

הזכאות למענק תיקבע על ידי מנהל רשות המסים בהחלטה מנומקת בתוך 100 ימים ממועד הגשת התביעה ואם ביקש השלמת פרטים בתוך 20 ימים נוספים. המנהל רשאי לתקן את קביעתו אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעתם.

תשלום מענק

מענק ישולם בהקדם ולא יאוחר מתום 5 ימים ממועד קביעת הזכאות.

תשלום מקדמה

תוך 21 ימים ממועד הגשת הבקשה תשולם לעוסק מקדמה בשיעור 40% לפחות מסכום המענק המגיע ותוך 28 ימים מקדמה בשיעור 20% לפי שיקול דעת המנהל.

דין מענק ומקדמה

זכות למענק סיוע ולמקדמה אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעוסק זכאי למענק או מקדמה לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך במשך 90 יום מיום ששולמו.

תשלום ביתר/ בחסר

מענק ששולם ביתר יוחזר ההפרש בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, ומענק ששולם בחסר ישולם לעוסק בתום 30 ימים בתוספת הפרשי והצמדה וריבית.

פטור ממע"מ

המענק פטור ממע"מ ולא ייחשב חלק ממחזור העסקאות של העוסק.

אופן רישום המענק

תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים.

יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף 5 להוראות למעט, מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים. את הקבלה אין צורך לשלוח לרשות המסים.

סייג לזכאות למענק

הזכאות למענק לא תחול על עצמאי או חברת מעטים שהיה חייב בניהול פנקסים בשנים 2018-9 ולא ניהלם או על עצמאי שפנקסיו לשנת המס 2020 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

קנס בשל הגשת תביעה ביתר

עוסק שסכום ההפרש בין סכום המענק שכלל בבקשה ובין הסכום שקבע המנהל עולה על 50% מסכום שהמנהל קבע שהוא זכאי לו ויכיח להנחת דעת המנהל שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש יהיה חייב בקנס בשיעור 25% מההפרש.

השגה

מי שראה עצמו נפגע מקביעתו של המנהל לרבות בנוגע להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר, רשאי להגיש לעובד רשות המסים השגה באופן מקוון, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה, ההחלטה בהשגה תהיה מנומקת, תינתן בכתב, בתוך 120 ימים

ערר

ניתן לערור[4] על החלטה בהשגה לפני ועדת ערר בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לעורר החלטה;

עונשין

מי שהגיש בקשה למענק וכלל בה פרטים לא נכונים ללא הצדק סביר דינו מאסר שנה.

סמכויות אכיפה

התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה רשאי מי שהוסמך לכך לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו לביצוע חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על פקודה זו או לשם גילוין בסעיף 227(1) ו (2) לפקודה.

 

בברכה,

אפרתי, רואי חשבון (עו"ד)
שחם 1  פתח תקווה מגדלי ב.ס.ר קומה 17
פרחי אביב 6 תל אביב
טלפון: 03-6298019 077-4260800 077-4662839
פקס: 03-6299519 077-5558030
Web-site: www.efraty.com
E-mail: [email protected]

[1] זן האומיקרון (B.1.1.529)  של נגיף הקורונה החדש Novel Coronavirus 2019 – nCoV.

[2] חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 תיקונים עקיפים: חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000 מס' 130, חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) התשס"ח-2007 מס' 19. תיקון חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 מס' 8. הצעת חוק הממשלה 1538.

[3] לעניין זה יראו גם עוסק שחלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות, כמי שדיווח על סגירת עסקו, אלא אם שוכנע המנהל שהעסק היה פעיל בחודשים מרץ-אפריל 2022.

[4] על הערר יחולו ההוראות לפי סעיפים 154, ו-156 עד 158 לפקודה, בשינויים המחויבים.

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על  נישום כלשהו וכיו“ב. אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.