גילוי מרצון

רשות המסים חידשה את האפשרות לגילוי מרצון לגבי הכנסות מסוימות והנוהל החדש בתוקף עד סוף שנת 2019.

המסלול האנונימי בתוקף עד לסוף שנת 2018 בשים לב שבנוהל החדש ניתן לעשות מידע בבקשה כראיה בכל הליך אזרחי פלילי.

בהליך גילוי מרצון הנישום מבקש לגלות מרצונו החופשי על הכנסות ונכסים שלא דווח עליהם או דווח עליהם בחסר . רשות המיסים מאפשרת לגלות הון לא מדווח, ולגבות מסים מתושבי ישראל שהשמיטו את ההון וההכנסות הימנו בדיווחים קודמים או שלא דיווחו אך נדרשו לדווח. לנישום יתרון לגלות מרצון את עבירותיו ולשלם מס כדין. ורשות המסים ופרקליטות המדינה מבטיחה חסינות מהליך פלילי במישור דיני המס.
תנאים להליך גילוי מרצון:

הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.
במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על –ידי רשות המסים. בסעיף זה "חקירה ובדיקה"- לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם.
במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.
במועד הפנייה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות שבשליטתם על-ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.

רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/ בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקרים הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בית-דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.

הבקשה תוגש באמצעות דוא"ל giluymerazon@taxes.gov.il

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.