שירות לקרן גידור

קרנות גידור =  hedge fund

מהי קרן גידור? קרן גידור הינה שותפות מוגבלת קרן להשקעה בנכסים פיננסים לקרנות, שותפויות למסחר והשקעה בנירות ערך. עשויות להיות קרנות גידור אחרות אבל שמתכוונים לקרנות גידור ישראליות מתכוונים לגידור השקעה בנכסים פיננסים (מט"ח זכויות וכיו"ב).

מהו המבנה המשפטי של קרן גידור? קרן גידור מאוגדת כשותפות מוגבלת רשומה,  בשותפות ישנו שותף שאינו מוגבל, שותף מנהל, השותף הכללי זהו השותף אשר אחראי על ניהול השותפות ואחראי על כל הדיווחים לרשויות המס ולנושי הקרן. מלבד שותף מנהל ישנם שותפים מוגבלים כך שאחריותם מוגבלת בהשקעה שלהם אין להם יכולת ואפשרות להיות שותפים בניהול השותף של הקרן.

מהו ההסדר המיסוי של קרן גידור? ראשית נסביר מהי הבעיה, במידה שאני שותף מוגבל בעסק שמייצר ארונות, הרווח שלי מהעסק הינו הכנסה מעסק פירותית. גם הכנסה ממכירת ניירות ערך יכולה להיות מסווגת כהכנסה מעסק. לפי הפסיקה נקבעו מבחנים להבחנה בין הכנסה הונית לבין הכנסה פירותית, מבחן הבקיאות, המומחיות, התדירות, המנגנון המימון ועוד. נפסק כי במידה ויש תדירות גבוהה של קנייה ומכירת ניירות ערך, ובמידה יש מנגנון לביצוע המסחר, לדוגמא משרדים ועובדים, ובמידה ויש מימון זר, לא חובה, לרבות מכירה בחסר של אגח ממשלתי, וכמובן יש למנהל ידע וכלים מיוחדים אז כל הפעילות הינה פעילות עסקית והרווח יחויב במס עד 50% בידי יחיד או מס חברות 23%+ 30% על דיבידנד.

כדי להתמודד עם בעיה זו – שעלולה לחייב כל משקיע מוגבל לפתוח תיק במס הכנסה ולדווח על הכנסתו מעסק. כל קרנות הגידור מגישות בקשה להחלטת מיסוי מקדמית– פרה רולינג.

מה קובע הרולינג? ישנם שני סוגי החלטות מיסוי , קרן פטורה וקרן חייבת, הנפוצה שבינהן הינה קרן פטורה ואתייחס רק אליה. רולינג לקרן גידור קובע הסדר מס מיוחד שלא קיים בחוק, ההסדר קובע כי הכנסה של משקיע מוגבל לא תסווג כהכנסה מעסק, והיא תסווג כהכנסה הונית, למעט לגבי משקיע שהינו מקצוען שמשקיע בקרנות רבות ועונה למבחנים.

החלטת המיסוי קובעת כי שיעור המס יהיה 30% ולא 25% וזאת לאור הוראות סעיף 101ב לפקודת מס הכנסה, הסעיף קובע שאם הנישום מנכה (מוריד) הוצאות מימון מהרווח הראלי שנוצר ברווח הון ממכירת נירות ערך שיעור המס יהיה 30% , ההנחה היא שקרנות גידור רשאיות לקחת הלוואות, או לבצע מכירות בחסר ולכן יוצאים מנקודת ההנחה שהקרנות אכן מנכות הוצאות מימון מרווחיהן.

החלטת המיסוי עוד קובע כי ההכרה בהכנסה תהיה על בסיס מצטבר ולא על בסיס מימוש.

לדוגמא אם גברת כהן רכשה מניה בשנת 2011 ולא מכרה אותה על שנת 2023 לא משנה מהו הרווח על הנייר הגברת לא תשלם מס עד למועד המימוש בפועל. לעומת זאת בקרן גידור, הרווח נמדד כל שנת מס, או, פדיון השקעה ומחוייב במס גם על רווח שנצבר על אף שלא מומש בפועל.

מהי הרגולציה שיש על קרן גידור? איך אני מבטיח שלא יברחו עם הכסף שהשקעתי בקרן? קרן גידור ישראלית חייבת למנות נאמן. תפקידו של הנאמן הינו לאשר למשקיע קבלת כספים בחשבון הקרן, לאשר את הרווח והפסד של הקרן, וכמובן לאשר כל משיכה מחשבון הקרן והכל בהתאם לאמור בהסכם השותפות.

האם אפשר לקבל החזרים על המס שמנוכה בקרנות הגידור הישראליות? אפשר לקזז הפסדים מרווח הון כנגד רווחים מקרן גידור? כן. לרוב משקיעים בקרנות גידור ישראליות יהנו מהחזרי מס, מה שעלים לעשות להגיש דוח שנתי ובקשה להחזר מס. מה הסיבות שיכולות להיות? לדוגמא פנסיונר ללא הכנסות רבות יוכל ליהנות משיעורי המס הנמוכים יותר משיעור המס החל בקרנות גידור ליחידים (30%  או 33% בצוספת מס יסף נכון לשנת 2023), ניתן לקזז הפסדים מעסק וניתן לקזז הפסדי הון מניירות ערך גם אם הם מועברים.

הם יש הגנה אינפלציונית/ או של שער המטבע בקרן גידור ישראלית? כן. הרווח לצרכי מס של קרן גידור הינו בניכוי שיעור עליית המדד או שיעור עליית המטבע העיקרי שהקרן סוחרת בוא ופועלת בו, יש כמובן תנאים אבל משלמים מס רק על העלייה האמיתית של ההשקעה (רווח ראלי ) .

מה עליי לבדוק לפני שאני משקיע בקרן גידור? ראשית ישנם מספר עורכי דין ורואי חשבון אשר יוכלו לבצע עבורכם בדיקת נאותות (דיו דיליג'נס) לקרן, לבדוק מי האנשים שעומדים מאחורי הקרן ומה הניסיון שלהם, לדוגמא אם אנליסט מצטיין של תאגיד פיננסי גדול הקים קרן גידור הרזומה שלו ככל נראה יצביע על קרן טובה ואמינה. זה לא אומר שאין סיכוי שתפסיד אבל הסיכוי לכך שתפסיד נמוך יותר. לעומת זאת קבוצת אנשים שרק עכשיו החליטה להקים עסק מסוג זה ללא כל ניסיון וידע מוקדם ראוי לבדוק ולבחון לעומק והחליט בזהירות על ההשקעה. בנוסף ניתן גם לפגוש את עורך הדין של הקרן ואת שאר נותני השירותים רואה חשבון נאמן וכדומה.

מה התשואה שמניבה קרן גידור ישראלית? אין מדד מדויקים שכן אין חובה על קרן גידור להירשם במרשם כלשהו ולדווח לו על תשואות חודשית. אבל גודל הסיכוי כגודל הסיכון! ישנן קרנות אשר מבצעות עסקאות ממונפות מאוד (לוקחות הלוואות ורוכשות נירות ערך, מבצעות מכירות בחסר בסכומים גבוהים מאוד)  ומבצעות מסחר באופציות ומסחר באלגוריתמים קרנות אלה יהיו קרנות מסוכנות יותר אשר עשויות להניב תשואות גדולות מאוד מחד ועלולות להסב הפסדים כבדים מאוד מאידך. לעומת זאת קרנות אקוויטי וקרנות אג"חים יהיו לרוב סולידיות יותר ושמרניות יותר בשאיפה להגיע לתשואה טובה לאורך שנים ולא זבנג וגמרנו.

מה היה בפרשת ערן מזרחי? מה היה בפרשה הבינלאומית מיידוף ? כמעט אותו סיפור פרמידה שלא קיימת. ערן מזרחי פיננסים הפעיל קרן גידור ללא נאמן וללא פיקוח, החברה היתה מקבלת השקעות בבנק ישראלי, ומעבירה אותו לבנק זר. העבריין ערן מזרחי (הורשע ניתן לחפש מידע נוסף) זייף בכוונת מרמה את אישורי היתרה בחשבונות הזרים וניפח אותם. ובכך יוכל לדווח למשקיעים כי יש להם רווחים נאים (המטרה שאלה ימליצו עליו לחבריהם ) ומשך לעצמו דמי ניהול ודמי הצלחה גבוהים. כל המרמה פועלת נהדר עד אשר מתרוקנת הקופה ונגמר הכסף. משקיע שמבקש למשוך את כספו, שהתאדה בין אם במשיכת רווחים שלא היו למנהל הקרן ולמשקיעים אחרים שמשכו כספם. ולא מקבל אפשרות אמיתית לקבל את כספו.

 

קרנות גידור ישראליות לדוגמא:

https://www.eden-alpha.com/
http://www.reading-capital.com/
http://www.spherafund.com/
http://www.alphalti.com/About.html
http://noked-capital.co.il/
http://tulip-fund.com/

 

 

 

משרדנו מעניק שירותי הסדר מקדמי (פרה-רולינג) נאמנות הנהלת חשבונות לקרנות גידור

דוגמה להסדר מס מקדמי

שותפות מוגבלת (להלן – "הקרן" או "השותפות") בניהול XXX בע"מ (להלן – "החברה המנהלת").

השותף הכללי בשותפות יהיה XXX בע"מ (להלן – השותף הכללי") חברה פרטית שתוקם לצורך ניהול השותפות. השותף הכללי הוא בבעלות ובשליטה מלאים של מר XXX, ישירות או באמצעות תאגיד בשליטתו

המשקיעים בקרן יהיו יחידים תושבי __________ וכן גופים שחל עליהם הוראות סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

השקעות הקרן ימומנו מההון שיושקע על ידי המשקיעים דרך הנאמן או ישירות ומאשראי אותו תיקח השותפות מתאגידים בנקאיים בתנאי שוק.

השותף הכללי יהא אחראי לניהול ספרי השותפות, לעריכת דוחותיה השנתיים ולהגשתם לפקיד השומה.

השותפות תחל בפעילותה עם הנפקת יחידות ההשתתפות לתקופה קצובה עד ליום XXX (להלן – "יום הפירוק") ותפורק בתום תקופה זו.

פעילות הקרן כשלעצמה לא תגרום לסיווג הכנסתם של המשקיעים (השותפים המוגבלים בלבד) כפעילות מעסק.

לשותפות ימונה XXX, כנאמן לצרכי יישום אישור זה (להלן – "הנאמן"). על הנאמן יחולו הוראות סעיף 106 לפקודה, בשינויים המחויבים.

הנאמן יהא אחראי לחישוב הרווח וההפסד של בעלי היחידות ביום הפירוק, ניכוי מס במקור מהרווח והעברתו לפקיד השומה (בצירוף דוח וחישוב) בתוך 30 ימים מיום הפירוק. כמו כן, יהא הנאמן אחראי להעברת חישוב הרווח לבעלי היחידות.

החלטות מיסוי בנושא:

החלטת מיסוי 5589/15  עסקאות גידור

החלטת מיסוי 4589/12 ייחוס הכנסה לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלים בקרן גידור

החלטת מיסוי 9587/12 ש.מ. השקעה בנכסים פיננסים  – הבהרה

החלטת מיסוי 15/06  ש.מ. השקעה בנכסים פיננסים – קרן גידור חייבת

החלטת מיסוי 14/06 – ש.מ. השקעה בנכסים פיננסים – קרן גידור פטורה

מצ"ב הוראות פקודת מס הכנסה לגבי שותפויות

63.    (א) הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בעסק פלוני או במשלח-יד פלוני עוסקים שני בני-אדם או יותר יחד –

(1)   יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסת השותפות – והיא תתברר בהתאם להוראות פקודה זו – כהכנסתו של אותו שותף, והיא תיכלל בדו"ח על הכנסתו שעליו להגיש לפי הוראות פקודה זו;

(2)   ראש השותפים, היינו אותו שותף מן השותפים תושבי ישראל ששמו נקוב ראשונה בהסכם על השותפות, – ואם אותו ראש השותפים אינו פועל, ראש השותפים הפועל – יערוך וימסור, לפי דרישת פקיד השומה, דו"ח על הכנסת השותפות בכל שנה, כפי שתתברר בהתאם להוראות פקודה זו, ויפרש בה שמם ומענם של השותפים האחרים שבפירמה ואת החלק שכל שותף זכאי לו בהכנסת אותה שנה; אם אין איש מן השותפים תושב ישראל, יערוך וימסור את הדו"ח מיופה כח, סוכן, מנהל או עמיל של הפירמה היושב בישראל;

(3)   על דו"ח כאמור יחולו הוראות פקודה זו בדבר אי-מסירת דו"ח או פרטים הנדרשים בהודעת פקיד השומה.

           (ב)  לא הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שעסק פלוני או משלח-יד פלוני מתנהל על ידי שני בני-אדם או יותר יחד, יראו את ההשתכרות או הרווחים של אותו עסק או משלח-יד כאילו הגיעו לאחד הזכאים לקבל חלק מהם, אשר פקיד השומה יבחר בו, והשומה תיערך בהתאם לכך; נערכה השומה כאמור לא יראו את השותפות כחבר בני-אדם לענין סעיף 162.

           (ג)   שום דבר האמור בסעיף זה אינו מונע מהשיג, בערעור בהתאם לסעיפים 153-158, על החלטת פקיד השומה בהשתמשו בשיקול הדעת שניתן לו בסעיף זה.

           (ד)  שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין פקודה זו כחברה; קבע כאמור, יראו את השותפות לענין פקודה זו כאילו היא חברה, וסכום שחילקה השותפות לשותפים יראוהו כדיבידנד; לענין זה, "שותפות" – שותפות שיחידותיה הוצאו לפי תשקיף והן רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך או בבורסה אחרת שקבע שר האוצר לענין זה.

           (ה)  (1)   המנהל רשאי להורות לענין שותפויות מוגבלות מסוימות שקבע, שיש להן הכנסה מעסק לפי סעיף 2(1), כי יראו את הכנסתו החייבת של שותף מוגבל, שהתקיימו לגביו התנאים שקבע המנהל, כולה או חלקה, כרווח הון לפי חלק ה', למשך תקופה שאינה עולה על 183 ימים, והכל בתנאים ובתיאומים שהורה; לענין זה, "שותפות מוגבלת" ו"שותף מוגבל" – כמשמעותם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.

(2)   שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי, בתקנות, להאריך את תקופת תוקפה של הוראה שנתן המנהל לפי פסקה (1) לתקופה, בתנאים ובתיאומים שקבע.

רשות ניירות ערך – ענף הפינטק בישראל ניתוח בראי השוק והצרכן

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.