החלטת מיסוי advanced tax ruling

ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה להחלטת מיסוי (advanced tax ruling) בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. דיני המס- פקודת מס הכנסה, פקודת המכס חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס קנייה, חוק התיאומים בשל אינפלציה, חוקי עידוד השקעות.

החלטת מיסוי בהסכם – החלטת מיסוי שניתנה בדרך של הסכם עם המבקש ביחס לעסקאות ו/או פעולות מסוימות[1].

חוזר מס הכנסה 16/2018

איתור תמצית החלטת מיסוי

פקודת מס הכנסה – פרק שני-ב: החלטת מיסוי

הגדרות
158ב. בפרק זה –
          "דיני המס" – כל אחד מאלה:
(1)   פקודה זו;
(2)   חוק מס ערך מוסף;
(2א) פקודת המכס;
(2ב) חוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952;
(2ג)  פקודת המכס;
(3)   חוק מיסוי מקרקעין;
(4)   חוק תיאומים בשל אינפלציה;
(5)   חוק לעידוד השקעות הון;
(6)   חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980;
(7)   חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1968;
(8)   כל הוראה לענין מס בחוק או על פיו, המתייחסת לאחד או יותר מן החיקוקים המנויים בפסקאות (1) עד (7);
          "החלטת מיסוי" – החלטה בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו;
          "החלטת מיסוי בהסכם" – החלטת מיסוי שניתנה בדרך של הסכם עם המבקש;
          "מבקש" – מי שביקש מהמנהל לתת החלטת מיסוי, לפי הוראות פרק זה;
          "מס" – מס שהוטל לפי אחד מדיני המס;
          "פעולה" – לרבות עסקה ומכירה;
          "רווח" – לרבות שבח מקרקעין.

סמכויות לענין החלטת מיסוי
158ג. (א)  המנהל רשאי, לבקשת מבקש, ליתן החלטת מיסוי, וכן רשאי הוא ליתן החלטת מיסוי בהסכם.
          (ב)  הוגשה בקשה למתן החלטת מיסוי, רשאי המנהל להתנות את מתן ההחלטה בצירוף אדם נוסף כמבקש, וכן רשאי הוא לסרב ליתן החלטת מיסוי או לקבוע כי תשובה לבקשה תינתן על ידי פקיד השומה שלא בדרך של החלטת מיסוי.
          (ג)   החלטה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהיה מוגבלת בזמן ובמגבלות אחרות או מותנית בתנאים, כפי שנקבע בה.
          (ד)  לא תינתן החלטה לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.
          (ה)  על החלטת מיסוי בהסכם לא יהיה ערעור; על החלטת מיסוי שלא בהסכם ניתן לערער כחלק מערר או ערעור על השומה.

בקשה להחלטת מיסוי 

158ד. (א)  בקשה למתן החלטת מיסוי, למעט בקשה בענין מס לפי חוק מס ערך מוסף או לפי חוק מיסוי מקרקעין, ניתן להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה או אחריה, ובלבד שתוגש לפני המועד הקבוע בסעיפים 132 או 133 להגשת דוח לפי סעיף 131, שבו הובאו בחשבון הפעולה, ההכנסה, הרווח, ההוצאה או ההפסד נושא הבקשה.
          (ב)  בקשה למתן החלטת מיסוי בענין מס לפי חוק מס ערך מוסף או לפי חוק מיסוי מקרקעין תוגש לפני מועד ביצוע הפעולה נושא הבקשה.
          (ג)   הבקשה תכלול את כל העובדות והפרטים המהותיים הנוגעים לה, ויצורפו אליה כל המסמכים, האישורים, חוות הדעת, ההצהרות, ההערכות, החוזים, ואם טרם נחתמו חוזים – הטיוטות שלהם, וכל פרט מהותי אחר, כפי שקבע המנהל, ויצורף אליה אישור על תשלום האגרה
שנקבעה לפי סעיף 158ה.
          (ד)  המנהל רשאי לדרוש כל פרט או מסמך שייראה לו דרוש לענין החלטתו בבקשה.
          (ה)  לא פורטו בבקשה שמו ומספר זהותו של המבקש, יימסרו פרטים אלה מאוחר יותר, ולא תינתן החלטת מיסוי לפני מסירתם.
          (ו)   המבקש לא יהיה רשאי לחזור בו מבקשתו לפני מתן ההחלטה, אלא באישור המנהל.
          (ז)   נקבעו בדיני המס הוראות אחרות בענין בקשה למתן החלטת מיסוי על ידי המנהל, יחולו הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים, ככל שאינן עומדות בסתירה להוראות האחרות.

אגרת בקשה 

158ה. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע אגרה לבקשה למתן החלטת מיסוי, בסכום או בשיעור מדורג ובזיקה לשווי העסקה או להכנסתו של המבקש או למבחן אחר.

הוראות נוספות 

158ו. (א) נתן המנהל החלטת מיסוי, לא יהיה רשאי לחזור בו מההחלטה, אלא אם כן מצא כי לא נמסר לו פרט מהפרטים או מסמך מהמסמכים הדרושים להחלטה, אם שונו הנסיבות הנוגעות להחלטה, או אם נמסר לו פרט כוזב, שגוי או מטעה.

          (ב)  נתן המנהל החלטת מיסוי בהסכם, ימלא המבקש את התנאים וההוראות שנקבעו בה, אלא אם כן לא נעשתה הפעולה נושא בקשתו, או לא התקבלה ההכנסה או לא הוצאה ההוצאה שבשלהן הוגשה הבקשה.

          (ג)   על אף האמור בדיני המס, המנהל רשאי לפרסם תמצית של החלטות מיסוי שנתן, בדרך ובנוסח שקבע, גם אם המבקש לא הסכים לכך; תמצית החלטה שפורסמה לא תכלול את שמו של המבקש ואת מספר זהותו.

          (ד)  המנהל רשאי לקבוע כללים לענין החלטת מיסוי ונסיבות שבהן לא תינתן החלטה.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.