ביקורת

משרדנו מספק שירותי ביקורת חשבונאית, פיננסית, ביקורת מותאמת למרכז רווח / לפרויקט / למיזם לחברות/  אגודות שיתופיות / עמותות / מפלגות

להלן תקני חשבונאות שפורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (מת"ח):

תקן חשבונאות 1 – אחזקותיהן של קרנות הון סיכון (השלמה לגל"ד 68 החלפת גל"ד בקשר עם קרנות הון סיכון)
תקן חשבונאות 2 – הקמת בניינים לבניה
תקן חשבונאות 3 – היוון עלויות אשראי
תקן חשבונאות 4 – עבודות על פי חוזה ביצוע
תקן חשבונאות 5 – תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס' 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי ע"י מלכ"רים (12/1999)נכסים נטו- סיווג, שינויים ועוד
תקן חשבונאות 6 – גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם
תקן חשבונאות 7 – אירועים לאחר תאריך המאזן.
תקן חשבונאות 8 –  פעילויות מופסקות(תחולה מ 1.1.2002)
תקן חשבונאות 9 – דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה
תקן חשבונאות 11 – דיווח מגזרי – מגזר עסקי או מגזר גאוגרפי מתכונת ראשית ומשנית לדיווח מגזרי

תקן חשבונאות 12- הפסקת התאמת דוחות כספיים
תקן חשבונאות 13– השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חו̄ץ
תקן חשבונאות 14 – דיווח כספי לתקופות ביניים
תקן חשבונאות 15 – ירידת ערך נכסים
תקן חשבונאות 16 – נדל"ן להשקעה
תקן חשבונאות 17 – דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים, ודחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות 13 ,השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חו̄ץ
תקן חשבונאות 18– דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים
תקן חשבונאות 19 – מסים על ההכנסה
תקן חשבונאות 20 – הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת
תקן חשבונאות 21 – רווח למניה
תקן חשבונאות 22 – מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה
תקן חשבונאות 23– הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה
תקן חשבונאות 24 – תשלום מבוסס מניות
תקן חשבונאות 25 – הכנסות
תקן חשבונאות 26 – מלאי
תקן חשבונאות 27 – רכוש קבוע
תקן חשבונאות 28 – תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות מספר 27 ,רכוש קבוע
תקן חשבונאות 29 – אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
תקן חשבונאות 30 – נכסים בלתי מוחשיים
תקן חשבונאות 31 –  תיקון תקן חשבונאות מספר 22 , מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה
תקן חשבונאות 32 – מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (SME for IFRS)
תקן חשבונאות 33 – הסדרי זיכיון למתן שירות
תקן חשבונאות 34 – הצגת דוחות כספיים
תקן חשבונאות 35 – מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
תקן חשבונאות 36 – תיקון גילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת 69
תקן חשבונאות 37 – ישויות השקעה
תקן חשבונאות 38 – נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
תקן חשבונאות  39 – הטבות עובד

גילוי דעת 10 הצגת מס שרותים בדוח מוסד בנקאי או חברת ביטוח – מס שכר יוצג בסעיף ההוצאות מס רווח יוצג בסעיף הוצאות מס על הכנסה
גילוי דעת 14 הטיפול החשבונאי בהפרשי שער ובהפרשי מדד – תוקן בגל"ד 16, הבהרה
גילוי דעת 19 הטיפול החשבונאי וכללי דיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה
גילוי דעת 20 הטיפול החשבונאי וכללי דיווח לגבי פיצויי פיטורים, פרישה ופנסיה
גילוי דעת 26 התקנים של הוועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונאות יאס"ק International Accounting Standards Comity
גילוי דעת 33 הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי ני"ע הרשומים למסחר בבורסה לני"ע ותעודות בקרנות השקעה בנאמנות
גילוי דעת 35 הטיפול החשבונאי במענק השקעות
גילוי דעת 42 הטיפול החשבונאי ע"י משקיע בהשקעה ביח' השתתפות במחקר מדעי
גילוי דעת 44  תיקון גילוי דעת 33 הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי ני"ע הרשומים למסחר בבורסה לני"ע ותעודות השתתפות בקרנות נאמנות
גילוי דעת 48 – הטפול החשבונאי בכתבי אופציה
גילוי דעת 51- דין וחשבון על תזרימי המזומנים: פעילו שוטפת, פעילות השקעה, פעילות מימון
גילוי דעת 53- הטיפול החשבונאי בהתח' הניתנות להמרה – הטיפול החשבונאי ע ידי החברה המנפיקה בהתאם לתנאי ההתחייבות, משקיע שאינו חברה מחזיקה, הפרשה להפסד
גילוי דעת 57 – דינים וחשבון מאוחדים
גילוי דעת 59 – תיקון גל"ד 57
גילוי דעת 68  שיטת השווי המאזני

 

צדדים קשורים

נוסח משולב של גילוי דעת 29 גילוי דעת 52

א. מ ב ו א

1 .עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם – להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות היו נעשות באופן שונה. השפעת העיסקאות בין "צדדים קשורים" על המצב הכספי או על השינויים בו או על התוצאות העיסקיות של הצדדים עשויה להיות בעלת משמעות.

2 .גילוי דעת זה קובע:
(1 ) הגדרה של "צדדים קשורים" לצורך גילוי דעת זה;
(2) כללים לגילוי נאות העשוי לסייע בידי קורא הדוחות הכספיים בהבנת ההשפעה של העיסקאות בין "צדדים קשורים" על המצב הכספי והשינויים בו ועל התוצאות העיסקיות של כל צד מדווח;
(3 ) בוטל
"צדדים קשורים" – הגדרה
בדרך כלל ניתן לראות בצדדים "צדדים קשורים", כשלאחד מהם היכולת להשתמש, במישרין או בעקיפין, בשליטה או בהשפעה מהותית לצורך קבלת החלטות תפעוליות או כספיות של הצד האחר, או כששני הצדדים נתונים לשליטתו או להשפעתו המהותית של צד שלישי. ברם הבחנה זו מופשטת ולכן קשה, אם לא בלתי אפשרי, מבחינה מעשית נ
בוטל על ידי סעיף 15 לגילוי דעת 52 .
צדדים קשורים
"צדדים קשורים" לצורך גילוי דעת זה הם:

(1 )צדדים, שאחד מהם, במישרין או בעקיפין:
(א) מחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של הצד האחר או מכוח הצבעה בו או מהסמכות למנות בו מנהלים, או
(ב) רשאי למנות את המנהל הכללי, או
(ג) מכהן כמנהל או כמנהל כללי.

(2 (כל תאגיד, שצד, כאמור בסעיף משנה (1 ) של סעיף זה, מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו.

(3 (בני זוג וקטיניהם.
ג. גילוי עיסקאות עם "צדדים קשורים"

בדוחות הכספיים יינתן גילוי לעיסקאות עם "צדדים קשורים", שנעשו בתקופה שעליה ניתנו הדוחות, או קודם לכן ושהשתקפו או היו צריכות להשתקף באותם דוחות בשל השפעתן על המצב הכספי או השינויים בו או על התוצאות העיסקיות.
חילופי טובין או שירותים עם "צדדים קשורים" נחשבים, בדרך כלל, לעיסקאות בין "צדדים קשורים" גם אם לא קיבלו ביטוי חשבונאי.
נעשו עיסקאות עם "צדדים קשורים" ונעשו עיסקאות דומות עם צדדים שאינם "צדדים קשורים" בתנאים זהים, ראוי לגלות את העובדה. לא נעשו עיסקאות דומות עם צדדים שאינם "צדדים קשורים", אין זה ראוי לציין, שתנאי העיסקאות עם "הצדדים הקשורים" לא היו פחות טובים ממה שהיה מושג אילו נקשרו העיסקאות עם צדדים שאינם "צדדים קשורים"
היו פעילויותיו של הצד שניתן עליו דוח, תלויות בהיקף משמעותי בעסקים של צד אחר, יש לגלות ולהבהיר את התלות הכלכלית הקיימת, גם אם שני הצדדים אינם "צדדים קשורים".

צורת הגילוי והיקפו תלויים בנסיבות של כל מקרה. כמו- כן מן הראוי, שהגילוי ינוסח בתמציתיות כדי למנוע שנוסח הדוחות הכספיים יהיה מסורבל, מחמת הוספת מידע, בצורה ובכמות העלולות לעמעם את בהירותם של דוחות אלה ולהקשות על המשתמש בהם. לדוגמה, הגילוי של מכירות ל"צדדים קשורים" או של הלוואות למנהלים יינתן בסכומים כוללים, אולם הגילוי של עיסקאות בעלות משמעות עם "צדדים קשורים" יינתן על בסיס נפרד.

בין היתר יינתן גילוי בדוחות הכספיים בדבר:

(1 ) השכר והמשכורת לחברי הדירקטוריון וההוצאות הנילוות להם, למעט סכומים המשתלמים בעד מילוי משרה.
(2 ) דמי ניהול, השתתפות בהוצאות, ריבית ופריטים אחרים דומים המשתלמים ל"צדדים קשורים" או המתקבלים מ"צדדים קשורים".
(3 ) עיסקאות שלא במהלך העסקים הרגיל, שנעשו עם "צדדים קשורים", לרבות תיאור העיסקה, המחזור והתוצאה.
(4 )עיסקאות ללא תמורה, שנעשו עם "צדדים קשורים".
(5 )הלוואות וערבויות, שניתנו ל"צדדים קשורים", לגבי היתרות, שהיו קיימות במשך תקופת הדוח, לרבות אלה שנסגרו לתאריך המאזן.
(6 )היקפן של עיסקאות בדרך העסקים הרגילה שנעשו עם "צדדים קשורים", אם הוא עולה על %10 מהמחזור הכללי (הכנסות, מכירות או קניות) לגבי כל ה"צדדים הקשורים" ביחד.

נוהלי ביקורת לקביעת קיומם של "צדדים קשורים" ושל עיסקאות עם "צדדים קשורים"
15 – 11 בוטלו.

ה. ת ח ו ל ה

16 .גילוי דעת זה יחול על דוחות כספיים שייערכו ליום שלאחר 31 במארס 1983 .יחד עם זאת מעודדת הלשכה את החלתו על דוחות כספיים שיוצאו לאחר פרסומו.

בוטלו על ידי סעיף 15 לגילוי דעת 52 .

" מרואה חשבון נדרשת רמת מיומנות של רואה חשבון סביר ולא של רואה חשבון מושלם. אמצעי הזהירות הסבירים בהם נדרש רואה חשבון לנקוט אין משמעם אמצעים החייבים להסיר את הסיכון אלא אמצעים שסביר לנקוט בהם בנסיבות. רואה החשבון אינו ערב לכך שהדו"חות הכספיים משקפים את מצבו האמיתי של הגוף המבוקר ושהם חסרי טעויות. חובתו היא לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת שהדו"חות הכספיים יהיו נעדרי טעויות וישקפו את מצבו של המבוקר. … על רואה חשבון מבקר לנקוט באמצעי זהירות סבירים בהתחשב בנסיבות, ואם פעל לפי תקני הביקורת שפרסמה לשכת רואי החשבון הרי שקמה חזקה, ניתנת לסתירה, כי הוא פעל בסבירות. לא בכל מקרה שבו חוות דעתו של רואה החשבון המבקר תתברר בדיעבד כשגויה, תוטל עליו אחריות כאמור. שכן, חובתו של רואה החשבון היא לנקוט באמצעי זהירות סבירים בכדי שדוחותיה הכספיים של החברה לא יכילו טעויות וישקפו נכונה את מצבה הפיננסי, אך הוא אינו ערב להגשמת מטרה זו. המבקשים לא עמדו בנטל המוטל עליהם, כמי שמבקשים לאשר את תביעותיהם כתובענות ייצוגיות, להראות שהמבקר התרשל בענייננו. הוכח, כי המבקר ביצע את עבודתו נאמנה, התמקד בסיכוני הביקורת שהייתה סיבה להאמין שהם הסיכונים העיקריים העומדים בפני החברה וגילה מחויבות לוודא כי מתבצעת ביקורת נאותה בחברת הבת על פי הנסיבות שהיו בידיעתו."

תצ (ת"א) 61115-01-12‏ ‏ מיבל השקעות בע"מ נ' אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.