פתיחת עסק

פתיחת עסק והודעה על תחילת התעסקות

בהתאם להוראות החוק יש להודיע על התחלת התעסקות או על שינויה, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי.

סעיף 134 לפקודת מס הכנסה: "אדם שבשנת מס פלונית פתח עסק או החל לעסוק במשלח-יד, או החל לנהל את עסקו או משלח-ידו במקום נוסף או במקום אחר, או ששינה את סוג עסקו או משלח-ידו, יודיע על כך בכתב לפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצא העסק או מתנהל משלח-היד, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי כאמור".

מומלץ להתייעץ בטרם החלטה על אופן התאגדות.

בהתאגדות כחברה, נדרש לפתוח חברה בהתאם להוראות חוק החברות, בחלק מהטפסים יש לאמת חתימה בפני עורך/ת דין. מומלץ ליווי משפטי בהליך .

בפתיחת תיק אצל מייצג המקושר למחשבי רשות המסים הרישום מבוצע באופן מקוון (online) והאישור מגיע תוך זמן סביר. רשות המסים מתעדת להגיע לעולם ללא נייר.

בפתיחת תיק בתחנת מע"מ מתקבל האישור מיד.

טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במע"מ

יחיד / שותפות:

 • תעודת זהות ליחיד.
 • אישור השותפים בשותפות לא רשומה בחלק ג'.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • חותמת נושאת שם עסק.
 • טופס821א.
 • טופס 2279 / א בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •  אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 • הסכם שכירות חתום ומבוייל. לחלופין אם עבודה בבית – הכתובת בת.ז.

חברה/ עמותה :

 • תעודת התאגדות ברשם החברות/ השותפויות / העמותות
 •  תקנון חתום ע"י החברה וע"י רשם החברות (חתימה + חותמת) / רשם העמותות. 
 •  טופס על רישום דירקטורים/ מנהלים ברשם החברות.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • פרוטוקול מינוי מנהלים/דירקטורים. בעמותה – מינוי חברים. 
 • חותמת החברה / העמותה.
 • טופס 821א+ב משולב (חתום ע"י מורשי החתימה לכל דבר ועניין).
 • טופס 2279 / א בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •   אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 •  הסכם שכירות חתום ומבוייל.
  צילום ת.ז. של בעלי החברה

טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק ניכויים:

 •  טופס 4436  בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה או  הצהרה על מקורות ההכנסה ליחיד

 טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במס הכנסה:

יוזכר כי בפקודת מס הכנסה סמכות להטלת קנס על נישום שלא הודיע על התחלת התעסקות או שינויה בהתאם לסעיף 134, ובשל כך לא נדרש לשלם מקדמות כאמור בסעיף 181, או שבשל כך לא הוגדל סכום מקדמותיו כאמור בסעיף 180, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית בשל התקופה הקובעת, על מלוא סכום המקדמות שהיה חייב בהן או על הסכום שבו רשאי היה פקיד השומה להגדיל את מקדמותיו, לפי הענין; לענין זה, "התקופה הקובעת" – התקופה המתחילה במחצית התקופה שבין פתיחת העסק או שינויו ועד לסוף שנת המס או תקופת נישום שלא הודיע על התחלת התעסקות או שינויה בהתאם לסעיף 134, ובשל כך לא נדרש לשלם מקדמות כאמור בסעיף 181, או שבשל כך לא הוגדל סכום מקדמותיו כאמור בסעיף 180, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית בשל התקופה הקובעת, על מלוא סכום המקדמות שהיה חייב בהן או על הסכום שבו רשאי היה פקיד השומה להגדיל את מקדמותיו, לפי הענין; לענין זה, "התקופה הקובעת" – התקופה המתחילה במחצית התקופה שבין פתיחת העסק או שינויו ועד לסוף שנת המס או תקופת

להתקשרות עם משרדי השומה

להלן הוראות החוק

 1. פקודת מס הכנסה
 2. חוק מס ערך מוסף
 3. חוק מיסוי מקרקעין
 4. חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), תשמ"ה-1985
 5. חוק לעידוד השקעות הון
 6. חוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1968
 7. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980
 8. חוק הביטוח הלאומי

מדריך רשות המסים לעוסק החדש