חוק פנסיה חובה

החל מיום… ואילך
הפרשות
מעביד
הפרשות
עובד
הפרשות המעביד
לפיצויים
סה"כ
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%
החל ביום 1 בינואר 2008 (להלן – המועד הקובע) יכנס לתוקפו צו הרחבה* הקובע ביטוח פנסיוני מקיף במשק. הצו קובע כי עובד, שאין לו הסדר פנסיוני מטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום לעבודה זכאי לביטוח פנסיוני החל מהמועד הקובע. חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך מבין השניים.
הצו קובע כי עובד זכאי לבחור בהודעה בכתב למעבידו תוך שישים יום מתחילת עבודתו** בביטוח פנסיוני (לרבות בקופת גמל לקצבה בתכנית פנסיה מקיפה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות). במידה והעובד לא יודיע למעבידו על בחירתו כתב הרי שמעסיקו יבטח אותו בקרן פנסיה מקיפה*** בהתאם לבחירתו.
זכויות העובד לפנסיית זקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה תהיינה בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, בה מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח, לפי הוראות הממונה ולפי הוראות הצו.
הצו אינו יכול להרע את תנאיו של עובד מכח הסכם עבודה ישן שיש לו עם מעבידו בין אם ההסכם קיבוצי או הסכם אישי.
אין בצו לגרוע מזכויותיו של עובד לקבלת פיצויי פיטורין.
הצו חל גם על עובד מבוגר – מי שנולד לפני שנת 1958, וקובע כי עובד מבוגר יוכל לבחור להצטרף לקופת גמל להסדר הוני או קצבתי או שניהם יחד.
הצו אינו חל על העובדים כמפורט מטה:
  1. מי שמעבידו מחויב לבטחו על פי הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסדר אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין (להלן – הסכם לביטוח פנסיוני) כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופות גמל, לרבות לקרן הפנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.
  2. מי שמעבידו מחויב לבטחו על פי הסכם לביטוח פנסיוני בהסדר ביטוחי הכולל לרבות באופן נלווה או כנספח גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד ש:
% הפקדות מהשכר – מעביד
% הפקדות מהשכר – עובד
סה"כ
תגמולים
5
5
10
פיצויי פיטורין
5         
           
5         
סה"כ
10
5
15
  1. מי שמעבידו מחויב לבטחו על פי הסכם לביטוח פנסיוני לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני או כל שילוב ביניהם) כך ששיעור ההפרשות בגינו:
% הפקדות מהשכר – מעביד
% הפקדות מהשכר – עובד
סה"כ
תגמולים
6
5.5
11.5
חובת העברת רכיב פיצויי פיטורין
5*       
           
5****   
סה"כ
11
5.5
16.5****
  1. מי שמעבידו מחויב לבטחו על פי הסכם לביטוח פנסיוני לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני או כל שילוב ביניהם) כך ששיעורי ההפרשות בגינו:
% הפקדות מהשכר – מעביד
% הפקדות מהשכר – עובד
סה"כ
תגמולים
5
5
10
חובת העברת רכיב פיצויי פיטורין
5*       
           
5****   
סה"כ
10
5
15****
  1. מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו מכוח צו לבטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל כשלם) ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקבוע בצו.
על האמור בסעיפים קטנים 5-1, יחולו גם הוראות סעיף 5(א) להלן (להלן ביחד: "הסדר פנסיה מיטיב").
  1. מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.
  2. מי שטרם מלאו לו – באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים. בהגיע העובד/ת לגיל האמור, יחולו עליה/ו הוראות הצו, תוך שתילקח בחשבון, לעניין חישוב תקופת ההמתנה כהגדרתה להלן, תקופת עבודתה/ו טרם הגיעה/ו לגיל האמור.
בכפוף להוראות הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים עד התקרה כמפורט ובשיעור מדורג כמפורט להלן:
החל מיום… ואילך
הפרשות מעביד
הפרשות עובד
הפרשות מעביד
לפיצויים
סה"כ
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
בכפוף לאמור להלן, תשלומי המעביד המפורטים בטבלה (בטור "פיצויי פיטורים") יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.
אין באמור כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.
* צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים – התשי"ז – 1957.
** עד ליום 1 בפברואר 2008 לגבי מי שהחל לעבוד אצל מעסיקו קודם ליום 1 באפריל 2007 ועד ליום 1 במרץ 2008 לגבי מי שהחל לעבוד לאחר מכן.
*** קרן המעניקה על פי התקנון זכות לקצבת זקנה, קצבת שאירים וקצבת נכות.
**** באופן מדורג עד לשנת 2013 כמפורט לעיל.