פתיחת עסק והודעה על תחילת התעסקות

התאם להוראות החוק יש להודיע על התחלת התעסקות או על שינויה, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי.

מומלץ להתייעץ בטרם החלטה על אופן התאגדות.

בהתאגדות כחברה, נדרש לפתוח חברה בהתאם להוראות חוק החברות, בחלק מהטפסים יש לאמת חתימה בפני עורך/ת דין.

טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במע"מ

מדריך רשות המסים לעוסק החדש

יחיד / שותפות:

 • תעודת זהות ליחיד.
 • אישור השותפים בשותפות לא רשומה בחלק ג'.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • חותמת נושאת שם עסק.
 • טופס821א.
 • טופס 2279 / א בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •  אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 • הסכם שכירות חתום ומבוייל. לחלופין אם עבודה בבית – הכתובת בת.ז.

חברה/ עמותה :

 • תעודת התאגדות ברשם החברות/ השותפויות / העמותות
 •  תקנון חתום ע"י החברה וע"י רשם החברות (חתימה + חותמת) / רשם העמותות. 
 •  טופס על רישום דירקטורים/ מנהלים ברשם החברות.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • פרוטוקול מינוי מנהלים/דירקטורים. בעמותה – מינוי חברים. 
 • חותמת החברה / העמותה.
 • טופס 821א+ב משולב (חתום ע"י מורשי החתימה לכל דבר ועניין).
 • טופס 2279 / א בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •   אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 •  הסכם שכירות חתום ומבוייל.
  צילום ת.ז. של בעלי החברה

  טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק ניכויים:

 •  טופס 4436  בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה או  הצהרה על מקורות ההכנסה ליחיד

 טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במס הכנסה:

להתקשרות עם משרדי השומ