שירותי המשרד – מיסוי בינ"ל

 • בחינת היבטי מס הכנסה בעת שינוי תושבות, לרבות סקירת הטבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, לרבות "תושב חוזר וותיק" כהגדרתו לאחר תיקון 168 לפקודה
  • בחינת חלופות לתשלום מס עזיבה
  • פנייה לרשות המסים, לקבלת אישורים מקדמיים (Pre-ruling), על מועד ניתוק מישראל / מועד השיבה לארץ.
  • סיוע בהגדרת מבחני תושבות ו“מרכז חיים“.
   • נזכירכם כי הגדרת תושבות מחייבת בחינת מכלול קשרים, קיימת הגדרה טכנית כמותית אשר ניתנת לסתירה, הימצאות בארץ 183 ימים בשנת המס, או, הימצאות בארץ 425 ימים במצטבר בשלוש שנים ו – 30 ימים בשנת מס אחת;  ובחינה איכותית, התלויה, גם בכוונות התושב, ”מרכז האינטרסים החיוניים“, בחינת מיקום מירב הזיקות והאינטרסים הכלכליים והאישיים שלו, כל זאת בכפוף ובהתייחס לעקרונות אשר נקבעו בפסיקה ובאמנות המס המאפשריםלקבוע את מקום מגורי האדם לצרכי מס לא רק בהסתמך על מבחנים כמותיים או על מקום ביתו או מקום מגוריו הקבוע
 • תכנון מס
  • נזכירכם כי תכנון מס נכון לגיטימי הנעשה במועד עשוי להוביל לחסכון במס!
  • נזכירכם כי בתיקון 147 לפקודה נקבע כי  החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה וכן החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי הכנסותיה (לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת התושבות של החבר) נובעות משימוש מנכסי החבר בישראל, או 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין הינו תכנון מס החייב בדיווח

דיווח למשקיעים בארה"ב באמצעות LLC

לחוזר רשויות המס בנושא

בחינת היבטי ביטוח לאומי בעת שינוי תושבות

 • לנוחיותך קישור לטופס 628 המיועד לחוזר מחו"ל
 • קישור לטופס627 המיועד לשוהה מחוץ לישראל לא באופן ארעי