שירותי המשרד

 • ייצוג בפני רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 • שירותי נאמנות לרבות בעת הקצאת מניות וניירות ערך מסוימים, בהקצאה באמצעות נאמן שהוא רואה חשבון.
 •  ביקורת לדוחות כספיים ולדוח ההתאמה למס.
 •  לטופס 6111 – נספח לטופס הדוח השנתי למי שמחזורו העסקי גבוה מכ- 300 אלפי ש“ח  .
  • בטופס נתוני הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד ודוח התאמה למס וגם הוא משודר.
 •  פנייה לקבלת אישור מקדמי (Pre-ruling) לרשות המסים / הוועדה למתן החלטות מיסוי מקדמיות.
 •  חישוב מס אשר צפוי לחול בעסקה, לרבות בעסקת מקרקעין.
 •  ייעוץ מס לרבות ייעוץ לגבי ההוראות לניהול פנקסי חשבונות לרבות ייצוג בוועדה לקבילות פנקסים.
 •  תכנון מס.
  •  נזכירכם כי תכנון מס נכון לגיטימי הנעשה במועד עשוי להוביל לחסכון במס!
 •  הגשת בקשות ודוחות למפעל מאושר / מוטב בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.
 •  פתיחת תיק עוסק מורשה, תיק במס הכנסה, בניכויים ובביטוח לאומי.
  •  לפירוט טפסים ומסמכים נדרשים לפתיחת תיק לתאגיד.
  •  סיוע בבחינת השיקולים בבחירת מסגרת ארגונית לעסק.
  •  למקצת השיקולים בבחירה נכונה של מסגרת ארגונית.
 •  פנייה לפטור מניכוי מס במקור לרבות מתשלומים לחו“ל.
 •  פנייה להקטנת מקדמות.
 •  הגשת בקשות לתמיכה במו"פ – הרשות לחדשנות לאומית לסיוע למתן מענקים, הלוואות, פטורים, הנחות והקלות על יסוד תכנית מאושרת
 •  הרצאות.
 •  שירותי חשבות.
 •  חשבות שכר.
 •  הנהלת חשבונות.

ייעוץ מס

ייעוץ לקראת פתיחת עסק

סיוע בבחירת אופן ההתאגדות הנכון בהתאם לפעילות המתוכננת, לאופי העסק, לתכניות העתידיות. מדריך רשות המסים לעוסק החדש

ניהול כספים

שירותי ניהול כספים בהתאם להיקף המשרה הדרוש בתאגיד

ייעוץ עיסקי

ייעוץ עיסקי להגדלת הרווחיות תוך השוואה לענף ובהתחשב בתקופה.

גילוי מרצון

הערכת שווי 

הערכת שווי לחברות נרכשות ועוד.

שירותי ביקורת

המשרד מעניק שירותי ביקורת לחברות, מלכ"רים בהתאם לחוקים בישראל, או כללי חשבונאות במדינה אחרת.

שירותי חשבות

המשרד מספק שירותי חשבות מותאמים לדרישות הלקוח, לעניין תדירות הדוחות, סוג הדוחות, אופן העמסות עלויות כלליות בהתאם למפתח הנקבע בשיתוף ובהתאמה ללקוח.

הדוחות מיועדים למנכ“לים,מנהלי כספים וחשבים המעוניינים לקבל מידע שוטף או פרטני בכל חתך שיידרש (מוצרים, מחלקות וכיוב‘)

שימוש בשירות מאפשר ללקוח קבלת החלטות נכונות במהירות.
המידע המתקבל סמוך לסיום השנה ולהתבררות התוצאות השנתיות יאפשר לערוך התאמה בין תקציב מתוכנן לבין הביצוע בפועל.
אנו נפתח עבורך ממשק, לתוכנת הנהלת החשבונות, לתוכנת ניהול הלקוחות ולתוכנת ניהול המלאי, שיאפשר לך ”לעשות סדר“ במבול המידע הקיים.הדוחות המופקים על ידינו הינם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ו/או לחוק ניירות ערך.
 

הגשת דוחות שנתיים לרשויות :

דוח מס ליחיד, ו/או לחבר בני אדם, ו/או למוסד כספי ו/או למלכ"ר, הגשת דוחות שנתיים לרשות המסים על ניכויים:  טופס 126, טופס 856

אנו מזמינים אותך לפגישת היכרות לצורך הבנת צרכיך והצעת מוצר התפור עבורך אישית!