מענק סיוע לעצמאי/ת בתקופת ההתמודדות עם הנגיף פעימה ראשונה

עצמאי/ת, תושב/ת ישראל, שעסק בעסק או במשלח יד מחודש אוקטובר 2019 עד לחודש מרץ 2020, זכאי/ת[1] למענק בסכום של 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת השנת 2018 עד לסכום של 6,000 ש"ח[2] לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה (להלן- המענק) אם מתקיימים לגביו/ה כל אלה[3]:

  1. נולד לפני שנת 1999.
  2. הוגשה תביעה מקוונת למענק[4] עד ליום 11 ביוני 2020 ועודכן חשבון בנק להחזר.
  3. הכנסה חייבת שנתית מעסק לרבות תגמולי מילואים דמי לידה וגמלה לשמירת הריון בשנת 2018 עלתה על 24,000 ש"ח.
  4. הכנסה חייבת שנתית כולל מחצית מהכנסות שאינן מיגיעה אישית (למעט רווח הון ושבח מקרקעין) בשנת 2018 לא עלתה על 240,000 ש"ח.
  5. צירוף הכנסת החייבת בשנת 2018 (למעט רווח הון ושבח מקרקעין) של שני בני הזוג נשואים ואו ידועים בציבור, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, לא עלה על 340,000 ש"ח.
  6. מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ אפריל 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בסכום העולה על 25% מהמחזור באותה תקופה בשנת 2019.
  7. הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 .
  8. הוגשו דוחות מע"מ לחודשים מרץ אפריל 2020 או הצהרת עוסק פטור לשנת 2020.

הזכאות למענק לא תחול על עצמאי שהיה חייב בניהול פנקסים בשנים 2018-9 ולא ניהלם או על עצמאי שפנקסיו לשנת המס 2020 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

המענק חייב במס הכנסה אך אינו חייב במע"מ ואינו הכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי; חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980; חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972; חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.

השגה

 (א)  חלק העצמאי על קביעתו של המנהל רשאי הוא לבקש מהמנהל, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הקביעה כאמור, בהודעת השגה מנומקת, בכתב, לחזור ולעיין בקביעתו ולשנותה; המנהל רשאי להאריך את התקופה להגשת השגה לפי סעיף קטן זה אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין.

(ב)  המנהל יתן החלטה מנומקת, בכתב, בהשגה, בתוך 90 ימים מהיום שקיבל את הודעת ההשגה או בתוך 90 ימים מהיום שהומצאו לו כל המסמכים והפרטים שנדרש המשיג להמציאם, לפי המאוחר, וימציא את החלטתו כאמור למשיג; לא נתן המנהל החלטה כאמור, במהלך תקופה זו, יראו את ההשגה כאילו התקבלה.

 (ג)   לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או חלקה, מבלי שניתנה למשיג הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אם ביקש זאת המשיג.

ערעור

עצמאי הרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל בהשגה לפי סעיף 10, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו; על הערעור יחולו ההוראות לפי סעיפים 154, ו-156 עד 158 לפקודה, בשינויים המחויבים.

[1] תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 מיום 2 באפריל 2020. תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) התשס"ח-2007.

[1] יופחת מהמענק סכום של 750 ש"ח לכל אלף ש"ח הכנסה חודשית ממוצעת בהכנסות שבין 16,000 ש"ח ל- 20,000 ש"ח.

[1] עצמאי שהחל בפעילותו בשנת 2019 – ההכנסות כאמור בשנת 2019 ייחשבו כממוצע בכל תקופת פעילותו וזכאות למענק מותנית בהגשת דוח לשנת 2019 טרם הגשת התביעה למענק.

[1] הסבר על אופן הזיהוי ורישום לקוח באינטרנט

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.