בחירות לכנסת ה – 25 – מיסוי תשלומים בבחירות

בחוק[1] נקבע כי, משלם שהוא מפלגה, או, רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות, או, מועמד לבחירות מוקדמות ינכה מס מיוחד בשיעור של 25% שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה ( (להלן – המס המיוחד) מתשלום בעד עבודה או שירות בתקופת הבחירות עד לסכום של 18,000 שקלים חדשים ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו, או, עבודתו של המקבל.

המס המיוחד יחושב ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם (גם אם למקבל ההכנסה פטור ממס או שהוא חייב במס שולי נמוך יותר). התשלום אינו הכנסה או שכר לענייין חוק מע"מ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי למעט לעניין נפגעי עבודה. התשלום אינו הכנסה כהגדרה בפקודת מס הכנסה ואינו מחייב את מקבלו בהגשת דוח. המס המיוחד אינו סופי וייתכן ויושלם מס נוסף על ידי חייבים בהגשת דוח.

ביום שלישי ה- 1 בנובמבר 2022, ז' בחשוון התשפ"ג, יתקיימו הבחירות לכנסת ה 25 (להלן: בחירות לכנסת).

תקופת הבחירות – תקופה של 60 ימים המסתיימת ארבעה עשר ימים לאחר הבחירות לכנסת (17/9/2022-15/11/2022), או, תקופה 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מוקדמות למועמדי המפלגות.

המשלם  ינכה[2] מתשלום[3] (תמורה בכסף או בשווה כסף), בעד עבודה או שירות בשל הבחירות שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות תשלום לבתי דפוס וספקי ציוד אחרים לפי הענין.

התשלום הכולל למקבל עד לסכום של, ובלבד שמקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שרות בתקופת הבחירות בלבד, דהיינו אינו נמנה על ספקיו או עובדיו הקבועים של המשלם.

יוגש דיווח על גבי טופס 102 שיונפק על ידי משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם. התשלום של המס המיוחד יבוצע עד ל- 16 בחודש על תשלומים בין ה-14 לחודש הקודם עד ה – 13 בחודש הדיווח.

דיווח מקוון על התשלום יבוצע בדוח 136 לכתובת 136@taxes.gov.il לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע בתקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש המשלם באותו המועד כפי שנקבע בתקנת  (להודעת רשות המסים בנושא).

על-פי החוק המשלם יעביר את דמי הביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק: בשיעור מופחת 0.47% (תשלום עד 6,331 ש"ח) בשיעור מלא 2.06% (מ 6,331 ש"ח עד 18,000 ש"ח). את דמי הביטוח יש לשלם ע"ג שובר תשלום בל/ 338 או טופס 102 רזרבי בקוד 12 ב15 לחודש העוקב עבור החודש שקדם, בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שקבע המוסד לביטוח לאומי ובקובץ; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח. עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות", ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם כעובדים השכירים.

(בירורים בטלפון 026709948)

[1] חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו- 1996 (להלן – החוק), תקנות מיסוי תשלומים
בתקופת בחירות, התשנ"ו –  1996
שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראות הדין המיוחד). סעיף 17 לחוק המפלגות (בחירה בהליך שהוגדר בתקנון מפלגה).
בשל הנסיבות החריגות שנוצרו לאחר ארבע מערכות בחירות סמוכות ובשל הצורך לקיים בחירות תוך שמירה על בריאות הציבור נוכח התפשטותו של נגיף הקורונה החדש ומניעת התפשטות המגפה יש לגייס בקלות ובמהירות עובדים המיומנים בעבודת ועדת הבחירות ולהבטיח את תקינות הבחירות וקיומן כדין.

[2] כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.  מועמדים ומפלגות קיימות, אשר יש להם תיק ניכויים פעיל ישתמשו בתיק הקיים (חברת כח אדם אינה משלם).

[3] תשלומים המתבצעים בתקופת הבחירות: ייעוץ לסוגיו, שמירה, סדרנות, הסעות, הובלות, משלוחים, פרסום לרבות מודעות בעיתונים ובמדיה אלקטרונית, הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים (לרבות תשלום לעירייה על הדבקת מודעות), תשלומים לפעילי הרשימות, טלפנים.ות ועוד.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.