אי תחולת פטור ממס בשל הפרשי הצמדה במימוש מטבע וירטואלי

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד[1] קבע כי רווח ממכירת ביטקוין של מר קופל (המערער) בסך כ-8 מיליון שח בשנת 2013 חייב במס רווח הון וכן לא מצא צידוק להתערב בהחלטת פקיד השומה להטיל קנס גרעון[2].

נקבע כי עליית ערך הביטקוין אינה מהווה "הפרשי שער" משלא עלה בידי המערער לשכנע כי הביטקוין הוא "מטבע" או "מטבע חוץ" הפטורים ממס ואינו "סכום אינפלציוני" הפטור ממס בעת מיסוי "נייר ערך". מסקנה זו היא לעת הזו, לא מן הנמנע כי בבוא היום יחול מפנה מסוג זה או אחר, כלכלי ו/או משפטי שיביא לכך שהביטקוין יהפוך ל"מטבע". ככל שמצב דברים זה יתרחש, יהא מקום להעניק לביטקוין את אותו פטור המוענק לרווחים שמקורם בשינוי בשער החליפין של מטבע חוץ.

בהתאם לאמור מימוש קריפטו לפיאט ידווח כרווח (הפסד) הון, ובמקרים חריגים של פעילות יומית או בקיאות חריגה, ידווח כהכנסה פירותיות החייבת במס רגיל ובביטוח לאומי (הפסד מעסק). עם זאת לדעתנו המרה בין קריפטו לקריפטו עד לשנת 2017 במקרים מסוימים אינה רווח הון חייב במס ובדיווח ורק החל ממועד פרסום החוזר[3] יש לראות גם במימוש לקריפטו עסקת רווח (הפסד) הון חייבת בדיווח ובמס.

[1] ע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות מיום 19 במאי 2019.

[2] 191.  (א) בסעיף זה, "גרעון" – הסכום שבו עודף המס שנישום חייב בו על המס שהוא חייב על פי הדו"ח שלו לפי סעיף 131, או סכום המס שנקבע לפי סעיף 145(ב) אם לא הגיש דו"ח כאמור, הכל לפי הענין.    (ב)  נישום שלגביו נקבע גרעון העולה על 50% מהמס שהוא חייב בו ולא הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה שלא התרשל בעריכת הדו"ח שמסר או באי מסירת דו"ח, יהא חייב בקנס בשיעור של 15% מסכום הגרעון.

[3] חוזר מס הכנסה 5/2018: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים'(מיום 17 בינואר 2018.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.