טפסים

טופס ייצוג 2279א

טופס הצהרה על החזקה בחברה בחו"ל

חדש- טופס הצהרת הון 1219

בהתאם להודעה של מנהל רשות המסים, מספרי הטפסים להגשת הדוחות:

 1. טופס 1301 - דוח שנתי ליחיד לשנת 2012, 2011,  2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
 2. טופס 0135 - דוח שנתי ליחיד המבקש החזר מס (ללא הכנסות מניירות ערך)
 3. טופס 1214 - דוח שנתי לחבר בני אדם לשנת 2012, 2011, 2010,  20092008, 2007, 2006, 2005
 4. טופס 6111 - נספח לדוח השנתי לשנת 2012, 2011,  2010, 2009,  2008, 2007, 2006, 2005
 5. טופס 1323
 6. טופס 1220 - לחקלאי
 7. טופס 1345
 8. טופס 1392 א
 9. טופס 1392 ב
 10. טופס 1392 ג
 11. טופס 1392 ד
 12. נספחים לדוח תיאום אינפלציוני 3,4,5,6 ו 7 ורשימות 1,2,3 ו-4 לנספח 7
 13. טופס 1320
 14. טופס 1321
 15. טופס 1324
 16. טופס 1399
 17. טופס 1322
 18. טופס 1325
 19. טופס 1326
 20. טופס 1326א
 21. טופס 1304
 22. טופס 1504
 23. טופס 118
 24. טופס 119
 25. טופס 134
 26. טופס 158
 27. טופס 1213
 28. טופס 1385
 29. טופס 2585א בקשה לחברה משפחתית
 30. טופס 4431
 31. טופס 4435
 32. טופס 4440
 33. טופס 805 - הצהרת בעל/ת המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת שעה לעניין סעיף 125ב
 34. טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ
 35. טופס 1327
 36. טופס 151ח
 37. טופס 141
 38. טופס 142
 39. טופס 143
 40. טופס 144
 41. טופס 147
 42. טופס 148
 43. טופס 149

טפסים לענין פרק רביעי 2 לחלק ד לפקודה

 1. טופס 1327
 2. טופס 151ח
 3. טופס 141
 4. טופס 142
 5. טופס 143
 6. טופס 144
 7. טופס 147
 8. טופס 148
 9. טופס 149

להלן טפסים להגשת בקשות להחלטות מיסוי ב"מסלול ירוק"

טופס 911 - תמחור מחדש של אופציות לעובדים

טופס 912 - מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise)

להלן טפסים שיש להגיש לרשם החברות בהתאם להוראות חוק החברות:

טופס 5 - דין וחשבון שנתי

טופס 116א

טופס 127

טופס 913 בקשה להחלטת מיסוי במסלול ירוק לקבל מעמד של "עולה חדש" ו/או "תושב חוזר וותיק"

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.