הפקדה לקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות
עצמאי (בעל הכנסה מעסק או משלח יד) שיפקיד סכומים בקרן השתלמות יזכה לניכוי* בגין הסכומים ששילם כדלקמן: מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת, כאשר התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו הקובעת השנתית של היחיד עד לתקרה של  234,000 בשנת 2009 (סכום הפקדה מירבי של 16,380 ש"ח וניכוי מקסימלי 10,530 ש“ח )
* ניכוי מקטין את ההכנסה החייבת ומהווה "הוצאה מוכרת" ולכן מוביל לחיסכון במס בהתאם לשיעור המס השולי החל על ההכנסה ולחסכון בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי שכר הנמוך מתקרת ההכנסה החיבת בדמי ביטוח.
."הכנסה קובעת" – הכנסה מעסק או ממשלח יד לפני הניכוי בשל קרן השתלמות, עד לתקרה שנתית של 234,000 ש“ח בשנת 2009 
שכיר בעל שליטה/חבר* בחברה יזכה לניכוי** בגין הסכומים ששילם כדלקמן: התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד עד לתקרה של משכורת קובעת בסך 188,544 ש”ח בשנה (סכום הפקדה מרבי של 11,312 ש“ח על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש“ח בשנה).
 מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כ“א מאלה או מהזכות לקבל רווחים*
**ניכוי מקטין את ההכנסה החייבת ומהווה "הוצאה מוכרת" ולכן מוביל לחיסכון במס בהתאם לשיעור המס בחברה
דוגמאות - שנת המס 2009:
¨ ליחיד הכנסה מעסק בסך 80,000 ש“ח, אם יפקיד 5,600 ש“ח לקרן השתלמות (7% מהכנסתו), יותר לו בניכוי סכום של 3,600 ש“ח (4.5% מהכנסתו).
¨ ליחיד הכנסה מעסק בסך 300,000 ש“ח, אם יפקיד 21,000 ש“ח לקרן השתלמות (7% מהכנסתו), יותר לו בניכוי סכום של 10,530 ש“ח (4.5% מתקרת הכנסה קובעת בסך 234,000 ש“ח).
¨ בעל שליטה משך שכר בסך 150,000 ש“ח. אם מהחברה יופקד 4.5% (6,750 ש“ח) ובמקביל יעביר החבר / בעל השליטה 1.5% (2,250 ש“ח). אזי מלוא הסכום שהוצא על ידי החברה יותר בניכוי.
שנה הכנסה קובעת תקרת הפקדה מוכרת ניכוי מקסימאלי
2003 215,000 15,050 9,675
2004 211,000 14,770 9,495
2005 213,000 14,910 9,585
2006 219,000 15,330 9,855
2007 218,000 15,260 9,810
2008 224,000 15,680 10,080
2009 234,000 16,380 10,530
2010 243,000 17,010 10,935
2011      

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.