קופת גמל או ביטוח חיים

זיכוי* ממס לשכירים ולעצמאים

תשלומים לקופת גמל או לביטוח חיים מזכים בזיכוי ממס כדלקמן:
זיכוי ממס בשיעור של 25% מסכומי ההפקדה ששילם היחיד, בן זוגו, ילדו או הורהו בשנת המס לביטוח חיים** או לקופת גמל (למעט קופת גמל שהיא קרן השתלמות) וזיכוי ממס בשיעור 35% מסכום ההפקדה לקופת גמל לקיצבה במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה.
הסכום הכולל שבשלו יינתן הזיכוי לא יעלה על סכום הנמוך בין שני הסכומים:
(א)  היחס בין כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים ולקופת גמל לבין ההכנסה המזכה של היחיד כשהוא מוכפל בהכנסה המזכה כאמור;
(ב)  יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה - 5% מהכנסתו עד לתקרה של 120,000 ש“ח בשנת 2005, 122,400 ש“ח בשנת 2006 (תקרת זיכוי של 1,500 ש“ח/ 1,530 ש”ח להפקדה של עד 6,000 ש“ח /6,120 ש“ח בשנה שאינה לפנסיה מקיפה).
יחיד שהיתה לו הכנסת עבודה - 7% מהכנסתו עד לתקרה של 87,600 בשנת 2006. תקרת זיכוי של 1,533 ש“ח להפקדה של 6,132 ש“ח בשנה שאינה לפנסיה מקיפה (85,200 ש“ח בשנת 2005, תקרת זיכוי של 1,491 ש“ח להפקדה של עד 5,964 ש“ח), כאשר הזיכוי בשל ביטוח חיים ועל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה.
הזיכוי ממס יותר לגבי תשלומים שלא הותרו בניכוי ממס, כמפורט להלן.
 * זיכוי מוביל להקטנת המס בסכום קבוע, קרי אותו סכום מקוזז מסכום המס אשר חושב בהתאם למדרגות המס
** הפקדה לביטוח חיים תקנה זיכוי רק למי שהוא תושב ישראל
ניכוי ממס לעמית עצמאי (אין זה קשור למעמד לעניין דיני העבודה כעצמאי או כשכיר אלא להפקדה שאין בגינה הפקדה מקבילה מצד המעביד)

שינויים בקופת גמל לעמית עצמאי משנת 2006

בוצע תיקון שמטרתו היא להגביר את החיסכון הפנסיוני בישראל.
בהתאם לכך יינתנו הטבות מס במסגרת ההפקדה לקופת גמל לתגמולים רק אם העמית העצמאי הפקיד קודם כל לקופת גמל לקצבה
ע במשק (7,383 ש“ח בינואר 2006) או אם לעמית העצמאי הסדר קיצבתי עם המעביד.
השיעור האמור ייכנס לתוקף בשנת 2009, משנת 2006 לשנת 2009 הוא יועלה באופן מדורג כדלקמן: 
  
שנת המס
2006
2007
2008
2009
שיעור ההפקדה לקיצבה מהשכר הממוצע
13.6%
14.4%
15.2%
16%
סכום ההפקדה חודשי
1,004
1,063
1,122
1,181
סכום ההפקדה השנתי
12,050
12,758
13,467
14,175
  
רק לאחר שהופקד שיעור מהשכר הממוצע כאמור לקופת גמל לקיצבה יזכה יחיד בהטבות מס בגין הפקדות מס לקופת גמל לא לקיצבה במעמד עצמאי.
* ההוראה תחול רק על מי שנולד בשנת 1961 ואילך.

ניכוי* ממס לשכירים

על "שכר ללא זכויות" (שכר ללא זכויות המקנות הפקדות מעביד במקביל להפקדות העובד) - הכנסה ממשכורת אשר בגינה לא הופרשו סכומים לקופות גמל (לתגמולים לקיצבה או לביטוח מנהלים), ניתן להפקיד בקופות גמל לתגמולים או לקיצבה, במעמד "עצמאי". סכומים שיופקדו כאמור יובאו תחילה בחשבון לצורך התרת ניכוי מהכנסת העובד.

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.