שוק ההון

מרבית הפעילות בשוק ההון היתה פטורה ממס לרוב עד לרפורמה במס אשר נכנסה לתוקפה בשנת 2003. לאור הסרבול ברפורמה ועל מנת לפשט את מיסוי הפעילות בשוק ההון התקבלה רפורמה נוספת בשנת 2006 וצומצמו ההבדלים במיסוי בעת הפקת רווח הון, לבין קבלת דמי ניכיון, ריבית או דיבדינד
שיעור המס בעת מכירת ניירות ערך ויחידות בקרן נאמנות הנסחרים בבורסה*
המחזיק / המוכר שיעור המס מיום 1 בינואר 2006 שיעור המס עד ליום 31 בדצמבר 2005 **
יחיד שאינו בעל מניות מהותי*** שיעור המס לא יעלה על 20% מרווח ההון הריאלי ו– 15% מרווח ההון במכירת מכשיר שאינו צמוד מדד אשר נצבר מיום 1 בינואר 2003 בהתאם להוראות הפקודה. לא יעלה על 15% מרווח הון ריאלי שנצבר מיום 1 בינואר 2003 ו- 10% מרווח הון במכירת מכשיר שאינו צמוד מדד אשר נצבר מיום 1 בינואר 2003 בהתאם להוראות הפקודה.
יחיד בעל מניות מהותי*** לא יעלה על 25% מרווח ההון הריאלי ו– 20% מרווח ההון במכירת מכשיר שאינו צמוד מדד אשר נצבר מיום 1 בינואר 2003 בהתאם להוראות הפקודה.
חבר בני אדם שאינו בתחולת חוק התיאומים**** 25% על רווח הון ריאלי שנצבר מיום 1 בינואר 2003 בהתאם להוראות הפקודה 15% על רווח הון ריאלי שנצבר מיום 1 בינואר 2003 ו- 10% על רווח הון במכירת מכשיר שאינו צמוד מדד.
חבר בני אדם בתחולת חוק התיאומים בהתאם לשיעור מס חברות, קרי, 25% משנת 2010 על רווח ההון הריאלי. בשנת 2006 – 31%, בשנת 2007 – 29%, בשנת 2008 – 27%, בשנת 2009- 26%. שיעור מס חברות (26% בשנת 2009). (בהתאם לסעיף 6 לחוק התיאומים אשר יבוטל עם כניסת החוק לתוקף).

* בורסה כהגדרתה במועד הרלוונטי בפקודה.

** בהתאם לחלק ה‘3 לפקודה / סעיף 6 לחוק התיאומים אשר בוטלו עם כניסתו לתוקף של תיקון 147 לפקודה.

*** בעל מניות מהותי - מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר (קרובו או מי שיש לו עימו יחסי שיתוף פעולה דרך קבע בעניינים מהותיים של חבר בני האדם במישרין או בעקיפין), ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם במועד מכירתו של נייר הערך או המועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה.

**** לרבות חברה אשר תוקם לאחר 2005

שיעור המס בעת מכירת ניירות ערך זרים יחיד וחבר בני אדם שאינו בתחולת חוק התיאומים: במכירת נייר ערך זר אשר נרכש לאחר 1 בינואר 2005 יעלה שיעור המס החל ב-1 בינואר 2006 מ-15% ל-20% או 25% לפי הענין. במכירת נייר ערך זר אשר נרכש קודם ליום 31 בדצמבר 2004 - על חלק רווח ההון עד 31 בדצמבר 2004 – יחול מס בשיעור 35%, על הרווח שנצבר מיום 1 בינואר 2005 יעלה שיעור המס מ- 15% ל-20% או 25% (החלוקה בין התקופות בקו ישר, לפי תקופות ההחזקה).  

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.