רווח הון

החל מיום 1 בינואר 2012 שיעור המס על רווח הון בידי חברה ובידי יחד 25%. שיעור המס על רווח הון בידי בעל מניות מהותי 30%

החל מהרפורמה במס בשנת 2003 והשלמתה בשנת 2006 רווח הון ריאלי ממכירת נכסים שנרכשו לאחר 1 בינואר 2003 חייב במס:

  • בשיעור 25% לחברה* ויחיד שהוא בעל מניות מהותי,
  • בשיעור 20% ליחיד שאינו בעל מניות מהותי.

* בשנת 2006 רווח הון ריאלי במכירת מקרקעין מחוץ לישראל או נייר ערך בחבר בני אדם שעיקר נכסיו הם מקרקעין מחוץ לישראל יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 25%.

במכירת נכס שנרכש לפני יום 31 בדצמבר 2002, יחויב רווח הון במס בהתאם לשיעור המס הממוצע המחושב לפי יחס ההחזקה בנכס לפני המועד ולאחריו ושיעורי המס (המקסימאליים) החלים על הכנסתו של המוכר נכס, טובת הנאה, או זכות ראויה. לאחור מס חברות בשנת המכירה או שיעור המס השולי החל בשנת המכירה.
רווח הון ריאלי מנכסים אשר נרכשו לאחר 31 במרץ 1961 * יחויב בשיעור המס הממוצע משוקלל אשר יקבע לפי היחס בין תקופת ההחזקה בנכס לפני היום הקובע לכלל תקופת ההחזקה בנכס.
בוטל הצורך בהפחתת פחת מתואם מהמועד הקובע כהגדרתו במסגרת תיקון 132 לפקודה.
חבר בני אדם - ממוצע משוקלל בין שיעור מס של 25% ובין שיעור מס החברות החל על החברה בשנת המכירה.
יחיד/ה - ממוצע משוקלל בין שיעור מס של 25%/ 20% לביו שיעור המס המירבי החל על הכנסתו/ה של היחיד/ה (48% בשנת 2012).
לדוגמה:
חבר בני אדם החזיק בנכס מיום 1 ביולי 2005 עד למכירתו ביום 1 ביולי 2010 (סך-הכל חמש שנים), שיעור המס אשר יחול על רווח ההון הריאלי בידו יהיה 25% אשר מהווה ממוצע בין 25% (שיעור מס חברות בשנת 2010) לבין 25% בהתאם ליחס תקופות ההחזקה. (25%*.2.5/5 + 25%*2.5/5)

חבר בני אדם החזיק בנכס מיום 1 ביולי 2000 עד למכירתו ביום 1 ביולי 2005 (סך-הכל חמש שנים), שיעור המס אשר יחול על רווח ההון הריאלי בידו יהיה 29.5% אשר מהווה ממוצע בין 34% (שיעור מס חברות בשנת 2005) לבין 25% בהתאם ליחס תקופות ההחזקה.
(34%*.2.5/5 + 25%*2.5/5)
יחיד/ה - ממוצע משוקלל בין שיעור מס של 25%/20% לפי העניין (בעל מניות מהותי או לא) ובין שיעור המס השולי (עד 47%) בשנת המכירה (שנת 2005 בדוגמה לעיל).
 
לדוגמה:
יחיד החזיק בנכס מיום 1 ביולי 2001 עד למכירתו ביום 1 ביולי 2005 - שיעור המס השולי אשר חל על הרווח הריאלי של העובד אשר יחול על רווח ההון הריאלי בידו יהיה 34% - ומהווה ממוצע משוקלל בין  יחס תקופת ההחזקה (62.5/37.5) בנכס לאחר היום הקובע לבין לאחריו. (שיעור המס השולי של העובד 49% ללא התחשבות בפריסה לשנים שחלפו).
* סכום אינפלציוני אינו חייב במס.
סכום אינפלציוני חייב ב- 10% = ההפרש בין המחיר המקורי המתואם לבין המחיר המקורי עד ליום 31 בדצמבר 1992 חייב ב 10%.

קיזוז הפסד הון ייעשה בדרך כלל מול רווחי הון ולא מול רווח פירותי

» שוק ההון

מיסוי שוק ההון

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.