שירות לעצמאי/ת

 •  ייעוץ מס.
 •  ייעוץ עסקי.
 •  ייצוג מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 •  חישוב מס אשר צפוי לחול בעסקה, לרבות בעסקת מקרקעין.
 •  ייעוץ לגבי הוראות ניהול ספרים לרבות ייצוג בוועדות לקבילות פנקסים.
 •  תכנון מס.
  •  נזכירכם כי תכנון מס נכון לגיטימי הנעשה במועד עשוי להוביל לחסכון במס!
 •  סיוע בבחינת השיקולים בבחירת מסגרת ארגונית לעסק למקצת השיקולים בבחירת מסגרת ארגונית לעסק.
 •  פתיחת תיק עוסק מורשה (מדריך רשות המסים לעוסק החדש), תיק במס הכנסה בניכויים ובביטוח לאומי.
 •  הגשת בקשות ודוחות למפעל מאושר / מוטב בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.
 • פניה לפטור מניכוי מס במקור לרבות מתשלומים לחו“ל, הקטנת מקדמות - מול משרד פקיד השומה.
 •  הכנת משכורות לעובדים והנהלת חשבונות לעסק.
 •  סיוע במילוי הצהרת הון.
 •  הגשת דוחות שנתיים .
  •  פירוט מסמכים נדרשים / טופס 1301 / טופס 6111 (נספח לטופס הדוח השנתי לחבר בני אדם אשר מחויב החל משנת המס 2005 למי שמחזורו העסקי גדול מ 300 אלפי ש“ח. בטופס נתוני הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד ודוח התאמה למס).
  • ¨ תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל מכספי נאמנות סכום העולה על 100,000 ש"ח, וכן כל מי שהוא הנהנה בכספי הנאמנות, המוטב בהם או הזכאי להם, במישרין או בעקיפין, גם אם אינם חייבים במס בישראל נדרש למלא טופס 151 ולהעביר פרטים על זהות הנאמן, הנהנה והמוטב, ואם מדובר בתושב חוץ, גם את מדינת מושבו.
  •  תושב ישראל אשר הינו בעל שליטה/זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ יידרש למלא טופס 150 ובו פרטים על החברה המוחזקת, שיעורי ההחזקה וכד'.
  •  יחיד תושב ישראל אשר שווי יתרת נכסיו בחו"ל (נכסים פיננסים וריאליים) לתאריך הדיווח הוא 5 מליון דולר ויותר, או סך כל התקבולים מחו"ל והתשלומים לחו"ל בשנת הדיווח הוא 5 מיליון דולר ויותר, חייב בדיווח לבנק ישראל אחת לשנה. הדיווח ייעשה באופן מפוצל על השקעות ישירות ועל נכסים פיננסים.
  • חישוב סכומים להפקדה בקופת גמל/ביטוח חיים ובקרן השתלמות על מנת לזכות במלוא ההטבות בשנת המס.
 •  סגירת תיק פירוט מסמכים נדרשים / טופס 2550 / טופס 18.

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.