שירות לתאגיד

 •  ייצוג בפני רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 • שירותי נאמנות לרבות בעת הקצאת מניות וניירות ערך מסוימים, בהקצאה באמצעות נאמן שהוא רואה חשבון.
 •  ביקורת לדוחות כספיים ולדוח ההתאמה למס.
 •  למכתב התקשרות לביקורת בהתאם לגילוי דעת 91 של לשכת רואי חשבון בישראל.
 •  לטופס 6111 - נספח לטופס הדוח השנתי לחבר בני אדם 2005 למי שמחזורו העסקי גדול גם גבוה מכ- 300 אלפי ש“ח  . בטופס נתוני הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד ודוח התאמה למס וגם הוא משודר.
 •  פנייה לקבלת אישור מקדמי (Pre-ruling) לרשות המסים / הוועדה למתן החלטות מיסוי מקדמיות.
 •  חישוב מס אשר צפוי לחול בעסקה, לרבות בעסקת מקרקעין.
 •  ייעוץ מס לרבות ייעוץ לגבי ההוראות לניהול פנקסי חשבונות לרבות ייצוג בוועדה לקבילות פנקסים.
 •  תכנון מס.
 •  נזכירכם כי תכנון מס נכון לגיטימי הנעשה במועד עשוי להוביל לחסכון במס!
 •   למכתב התקשרות לסקירה בהתאם לגילוי דעת 91 של לשכת רואי חשבון בישראל.
 •  הגשת בקשות ודוחות למפעל מאושר / מוטב בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.
 •  פתיחת תיק עוסק מורשה, תיק במס הכנסה, בניכויים ובביטוח לאומי.
 •  לפירוט טפסים ומסמכים נדרשים לפתיחת תיק לתאגיד.
 •  סיוע בבחינת השיקולים בבחירת מסגרת ארגונית לעסק.
 •  למקצת השיקולים בבחירה נכונה של מסגרת ארגונית.
 •  פנייה לפטור מניכוי מס במקור לרבות מתשלומים לחו“ל.
 •  פנייה להקטנת מקדמות.
 •  הגשת בקשות ודוחות למדען הראשי לסיוע (מתן מענקים, הלוואות, פטורים, הנחות והקלות) על יסוד תכנית מאושרת בהתאם למסלולי הסיוע של לשכת המדען הראשי
 •  הרצאות.
 •  שירותי חשבות.
 •  חשבות שכר.
 •  הנהלת חשבונות.

» מכתב התקשרות - ביקורת

יובא להלן נוסח מכתב התקשרות לפני ביקורת דוחות כספיים

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.