מי חייב בדוח שנתי

 

יפורטו להלן החייבים בהגשת דין וחשבון שנתי:

 • חבר בני אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס.
 • לעניין נאמנויות - נאמן, או נהנה, או יוצר בהתאם לדין
 • מי שעשה פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח.
נקבע גם כי  יחיד/ה חייב/ת בדיווח בכפוף לסייגים ולמגבלות:
 • בעל  הכנסה מעסק, או, משלח יד .
 • בעלי שליטה - זכות בשיעור 10% ויותר בחבר בני אדם בארץ או בחו"ל, לרבות בחברה נשלטת זרה ובחברת משלח יד זרה (למעט עולה חדש ותושב חוזר וותיק אם הוא או בן זוגו בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם תושבי חוץ)  .
  • מי שמחזיק בתאגיד חוץ פרטי בשיעור כלשהו ומי שמחזיק בתאגיד חוץ נסחר בשיעור הגבוה מ- 10% יידרש גם למלא
   • טופס 150 ובו פרטים על החברה המוחזקת, שעורי ההחזקה וכד'.
   • אדם שמכר זכות במקרקעין או עשה פעולה במקרקעין אשר חייבת במס שבח ולא שילם מס בשיעור המירבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין.
   • תקרת ההכנסה השנתית"
   • בני זוג אשר הכנסתם אינה זכאית לחישוב מס נפרד.
   • תושב חוץ בעל הכנסות ששהה בשנת המס מעל 183 יום.
   • מי שמקבל מענק פרישה חייב במס. מי שהכנסתו כוללת מענק פרישה לגביו התקבל אישור לפריסה.
   • בעל חשבון בנק בחו"ל או בעל נכסים בחו"ל ששווים בסוף שנת המס או במועד כלשהו בשנת מס עולה על 1.6 מיליון ש"ח בנסיבות מסוימות.
   • מי שמקבל שכר ספורטאים, שכר בוחנים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר אומנים, שכר מרצים ועוד.
   • קטין (תושב ישראל שטרם מלאו לו 18) שהכנסתו בשנה גבוהה מ- 68,333 ש"ח.

 ** שיעור המס הגבוה ביותר על הנישום, או על ההכנסה, בכפוף לזכות הנישום לתשלום המס בעצמו ולהגיש דיווח מקוצר
בסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהנישום דוח כלשהו בגבולות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות.
 

זכות להגיש דוח

 

שמורה לנישום הזכות להגיש דוח שנתי על כלל הכנסותיו, ולדרוש כניכוי במקום שבו הפקודה מאפשרת לעשות כן, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או לקזז הפסדים. כמו כן רשאי הנישום להגיש בקשה להחזר מס אם לדעתו המס ששילם עולה על המס המתחייב, וזאת תוך שש שנים משנת המס בגינה מגיע החזר, הכל בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה

» תקרת ההכנסה פטורה מדיווח

להלן תקרת ההכנסה בש"ח המאפשרת פטור מהגשת דין וחשבון בהנחה שנוכה מס במקור בשיעור המירבי (בהתאם לשנה הרלוונטית) וכן תקרת ההכנסה המחייבת קטין בהגשת דוח.

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.