פתרונות מימון ותמיכה

מענקים, פטורים, ומיסוי מופחת

 ”מסלול מענקים“ -

חוק עידוד השקעות הון התשי"ט, 1959, (להלן- החוק) מאפשר לחברה, לאגודה, לשותפות חוץ מוגבלת שכל השותפים בה הם תאגידים, לשותפות ששותפיה הם חברה, לאגודה או שותפות חוץ מוגבלת כאמור או שותפות רשומה לרבות שותפות חוץ, ששותפיה בה יחידים אשר קיבלו אישור מהמינהלה ובבעלותן מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בניין תעשייתי, או בניין תעשייתי משופץ או מפעל תיירות לקבל מענק השקעה מאת המדינה.

 • מפעל בנגב יזכה במענק השקעה של 30%.
 • הגשת בקשה לאישור מענק, בהתאם לתכנית השקעה למפעל תעשייתי ולבית מלון .
 • סיוע בהגשת דוחות ביצוע (תקופתי / סופי).
 • ”מסלול חלופי“

החל משנת 2005 - רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון חברות זכאיות לפנות לרשות המסים לקבלת אישור מקדמי* או לבחון זכאותן במסגרת דיון השומה במגבלת הוראות החוק.

הטבות המס הניתנות במסגרת המסלול החלופי הן: פחת מואץ, שיעורי מס מופחתים או פטור ממס חברות, וכן מיסוי מופחת על דיבידנד, פטור ממס על הדיבידנד, או, מס בשיעור 4%, או מס בשיעור 15% על ה“דיבידנד המגולם“.

 • מפעל מאושר: ייצוג / ייצוג משני בהגשת דוח התקדמות / דוח ביצוע סופי על ההשקעות שבוצעו.
 • מפעל מוטב: ייצוג / ייצוג משני הגשת בקשה לאישור מקדמי לזכאות.
 • כדי לזכות בהטבות הניתנות למסלול מענקים ולמסלול חלופי יש לעמוד בכל שנת מס בתנאי מהתנאים הקבועים בחוק לכך שיראו במפעל התעשייתי (או בית מלון):
  • ”תורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה“ ו-
  • ”בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי“.
  • בנוסף נדרשת ”השקעה מזערית מזכה“ - השקעה ברכישת נכסים יצרניים (בבית מלון גם בנינים)
   • בהקמת מפעל חדש של 300,000 ש“ח או
   •  בהרחבת מפעל השקעה לפי נוסחה של שיעור מזכה מדורג בהתאם לחלק השווי של כלל הנכסים היצרניים וזאת עד שלוש שנים מתום שנת הבחירה. השיעור משתנה בהתאם לשווי הנכסים היצרניים במפעל
 • לגבי חברת משקיעי חוץ - ישנה דרישה להשקעה מינימאלית בהון מניות נפרע של כ-5 מיליון ש“ח.
 • סכום ההשקעה המזערית המזכה - סעיף 51 לחוק
  שנת מס סכום ההשקעה המזערית המזכה - סעיף 51 לחוק
  2005                  300,000
  2006                  308,982

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.